Tiedenostoja: Lasten psyykenlääkkeiden hyötyjen ja haittojen seuranta ja niistä keskustelu on tärkeää

Psyykenlääkkeiden määrääminen lapsille on lisääntynyt. Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) lastenpsykiatrialle perustettiin Lääkehoitoyksikkö vuonna 2021. Yksikön tavoitteena on toteuttaa lääkehoidon seurantaa ja systematisoida lasten psyykenlääkkeiden määräämiskäytäntöjä ja lääkehoidon seurantaa. Yksikkö palvelee koko TAYSin lastenpsykiatriaa.

Tutkimuksessa selvitettiin takautuvasti lääkehoitoyksikön toimintaa ja sitä, kuinka hyvin lääkehoidon vaikutusten seuranta lastenpsykiatrisessa lääkehoidossa toteutuu. Tutkimusaineisto sisälsi 57 lasta, joiden keski-ikä oli 11 vuotta, ja joista suurin osa (77 %) oli poikia. Yleisimmät sairaudet lapsilla olivat ADHD, käytöshäiriöt tai samanaikaiset käytös- ja tunnehäiriöt. Tiedot lääkehoidon toteutumisesta saatiin sairauskertomuksista. 

Yleisimmät lääkkeet yksikön ensikäynnillä olevilla lapsilla olivat ADHD:n hoitoon tarkoitettu metyylifenidaatti sekä psykoosilääkeryhmään kuuluva risperidoni. Lääkehoidon seurannan osalta lapsen fyysisen terveyden seuranta (esimerkiksi paino, pituus, verenpaine, tarvittavat laboratoriomittaukset) toteutui suurimmalla osalla lapsista suositusten mukaisesti. Sen sijaan lääkehoidon kohdeoireiden määrittely ja mahdollisista lääkehaitoista keskustelu ei toteutunut systemaattisesti.

Tämän ja aiempien tutkimusten mukaan lääkehoidon seurannan toteutus tulee räätälöidä paikalliseen hoitojärjestelmään sopivaksi, ja on hyödyllistä tukea seurannan toteutumista käytännön työkaluilla, esimerkiksi tarkistuslistoilla ja muistutuksilla. Fyysisen terveydentilan seurannan lisäksi potilaan ja huoltajien kanssa käytävä dialoginen keskustelu lääkehoidon tavoitteista ja mahdollisista haitoista on tärkeää ja sitä tulee lisätä. Tämä voisi auttaa lääkehoidon hyöty-haitta-tasapainon arvioimista ja seurantaa, sekä vahvistaa yhteistyösuhdetta.

Kakko K, Pesonen R, Pihlakoski L, Salmelin R, Latva R. Structured monitoring of psychotropic medication in university hospital child psychiatry in Finland Psychiatria Fennica 2022;53:138-153

https://www.psykiatriantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/2022/11/Psychiatria_Fennica-2022-Kakko.pdf

JAA:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap