Tiedenostoja: Päihdehäiriöihin liittyvää ylikuolleisuutta on mahdollista vähentää

Päihdehäiriöihin liittyy huomattava ylikuolleisuus. Päihdehäiriötä sairastavien riski kuolla ennenaikaisesti on suurin verrattuna muuta mielenterveyshäiriötä sairastaviin. Tyypillisiä kuolemansyitä ovat esimerkiksi itsemurhat, yliannostukset, onnettomuudet sekä fyysistä sairauksista johtuvat syyt. Samanaikainen päihdehäiriö sekä muu psykiatrinen häiriö lisäävät kuolemanriskiä entisestään. Esimerkiksi skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä, joilla on samanaikainen päihdehäiriö, kuolleisuus on 65 % korkeampi kuin skitsofreniaa sairastavilla, joilla ei ole päihdehäiriötä.

Huumeidenkäyttäjien yliannostuskuolemat ovat lisääntyneet Suomessa huomattavasti viimeisen 10-15 vuoden aikana, erityisesti nuorten aikuisten joukossa. Viimeisen vuosikymmenen aikana kuolemien määrä on tuplaantunut. Suomessa yliannostuskuolemissa yleisin käytetty aine on opioideihin kuuluva buprenorfiini. Tyypillisesti yliannostuskuolemiin liittyy monipäihdekäyttö, buprenorfiinin ja esimerkiksi bentsodiatsepiinin, alkoholin, tai gababentiinin yhdistelmä.

Opioidikorvaushoito vähentää opioidien väärinkäyttäjien kuolleisuutta. Opioidikorvaushoitoa ei kuitenkaan ole Suomessa riittävän laajasti saatavilla ja korvaushoidon saatavuus on vähäisempää verrattuna muihin läntisen Euroopan maihin.

Päihdehäiriöihin liittyvää ylikuolleisuutta voidaan vähentää. Yksi keino on väestön alkoholinkäytön vähentäminen. Yleisväestöön kohdentuvat alkoholinkäyttöä vähentävät interventiot laskevat myös kuolleisuutta. Terveydenhuollossa tulisi ottaa käyttöön laajemmin ja systemaattisemmin päihdehäiriöiden hoitoon tutkitusti tehokkaita hoitomuotoja. Näistä esimerkkejä ovat kognitiiviset ja muut psykoterapiat sekä motivaatiota vahvistavat menetelmät, mutta nämä vaativat resursseja. THL on julkaissut vuonna 2022 tutkimusnäyttöön pohjautuvia suosituksia huumekuolemien vähentämiseksi Suomessa. Nämä suositukset ovat valmiita käytettäväksi. Kuolemien vähentäminen on kuitenkin mahdollista ja se vaatii yhteiskunnallisia, poliittisia ja terveydenhuollon toimia.

Levola J. Premature mortality due to alcohol and substance use disorders in Finland – a review. Psychiatria Fennica. 2022;53:230-239

https://www.psykiatriantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/2022/11/Psychiatria_Fennica-2022-Levola.pdf

JAA:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap