Tiedenostoja: Nuorten depressiivisen käytöshäiriön sairaalahoidon vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tutkimuksia

Nuorten psykiatrisen hoidon riittämättömyys ja laatu ovat herättäneet paljon keskustelua. Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorten psykiatrisilla vuodeosastoilla vuosina 2002–2011 depressiivisen eli masennusoireisen käytöshäiriön vuoksi osastohoidossa olleiden nuorten saamaa hoitoa tutkittiin rekisteripohjaisesti. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa lääkkeiden käyttöä osana sairaalahoitoa. Tutkimusaineisto koostui 13–17-vuotiaista nuorista (n = 39), joilla oli diagnosoitu depressiivinen käytöshäiriö. Psykososiaalisten interventioiden ohella lääkehoito oli käytössä noin 80 % hoitojaksoista.

Masennuslääkitys oli määrätty noin 65 %:lle tytöistä ja pojista, ja yleisimmin määrätyt masennuslääkkeet olivat fluoksetiini, mirtatsapiini, sitalopraami ja essitalopraami. Psykoosilääkkeitä oli määrätty tytöistä 80 %:lle ja pojista 48 %:lle, mikä ero oli tilastollisesti merkitsevä. Käytetyimmät psykoosilääkkeet olivat ketiapiini ja olantsapiini. Ketiapiinia käytettiin erityisesti tyttöjen ja myös vapaaehtoisessa hoidossa olevien hoitoon, kun taas olantsapiinia määrättiin usein tahdosta riippumattomassa hoidossa oleville nuorille. Tytöillä esiintyi useammin itsetuhoisuutta, mutta harvemmin ympäristöä vahingoittavaa käyttäytymistä, ja heillä hoito oli useammin vapaaehtoista. Ero psykoosilääkkeiden käytössä tyttöjen ja poikien välillä herättää kysymyksiä. Ketiapiinia on voitu käyttää tytöillä yleisen ahdistuksen ja itsetuhoisuuden hoitoon, mikä saattaa osittain selittää eroa.

Psykiatrisen vuodeosastohoidon aikana nuorten psykososiaalinen toimintakyky parani ja masennusoireet lievittyivät tilastollisesti merkitsevästi. Mielenkiintoista oli, että tästä huolimatta psykiatristen yksiköiden henkilöstö arvioi hoitotuloksen tyydyttäväksi vain 26 % vuodeosastohoidoista, ja yli 40 % sairaalahoidoista keskeytettiin hoidon heikon tehon vuoksi. Julkisuudessa on vaadittu muun muassa nuorten sairaalatasoisen hoidon lisäämistä, mutta tämän tutkimuksen perusteella ainakin depressiivisen käytöshäiriön osalta asia kaipaa lisäselvityksiä.

Lecklin ym. A retrospective study of hospitalized adolescents suffering from depressive conduct disorder. Psychiatria Fennica 2022; 53:154-167 https://www.psykiatriantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/2022/11/Psychiatria_Fennica-2022-Lecklin.pdf

JAA:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap