Myönnetyt apurahat

Vuoden 2024 apurahojen saajat

LK Jallow Jandeh: ADHD:n varhaiset riskitekijät (väitöskirjatyö)

Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Jo ennen lääketieteelliseen pääsyä, minulla oli kova mielenkiinto tutkimustyötä kohtaan ja ensimmäisenä opiskeluvuotena minua alkoi kovasti kiinnostamaan psykiatriset sairaudet. Päädyin samana vuonna ottamaan yhteyttä moneen eri psykiatriin asian tiimoilta ja lopulta tätä kautta päädyin oman aiheeni ja tutkimusryhmäni pariin. 

Tutkimukseni aihe

Tutkin ADHD:n raskaudenaikaisia ja varhaislapsuuden riskitekijöitä vuoden 1986 Pohjois-Suomen syntymäkohortissa. Tarkemmin eriteltynä tutkin, liittyykö äidin raskauden aikainen tulehdus ja stressi, imetyksen kesto sekä lapsen oma persoonallisuus ja psykiatriset oheissairaudet lisääntyneeseen ADHD-riskiin lapsuus- ja nuoruusiässä.

Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

ADHD:n riskitekijöiden tunnistaminen voi jatkossa mahdollistaa ADHD-potilaiden varhaisemman havaitsemisen, joka voi auttaa soveltamaan enemmän kohdennettuja ja oikea-aikaisia toimia ADHD:n haittojen ehkäisemiseksi. Lisäksi ADHD:n suhteen on diagnostisia haasteita, se saattaa olla paikoin joko ylidiagnosoitu, väärin diagnosoitu tai alidiagnosoitu. Riskitekijöiden tunnistaminen voi tulevaisuudessa mahdollisesti tuoda uusia työkaluja ADHD:n tarkempaa diagnostiikkaa varten.

PsM Lukka Lauri: Digitaalisten mielenterveysinterventioiden käyttäjäkeskeistä suunnittelua käsittelevän väitöskirjan loppuunsaattaminen (väitöskirjatyö)

Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Taustani on toisaalta kliinisessä mielenterveystyössä psykologina, johon minua motivoi halu auttaa ihmisiä ymmärtämään itseään paremmin—ja toisaalta palvelumuotoilijana, jossa luon sekä ammattilaisia että heidän asiakkaitaan palvelevia rakenteita. Digitaalisten hoitomuotojen tutkiminen ja kehittäminen yhdistää nämä kaksi ammatillista polkuani.

Tutkimukseni aihe

Digitaalisia mielenterveyden hoitomuotoja kehitetään aktiivisesti. Niiden toivotaan parantavan hoitojen saatavuutta ja vähentävän kustannuksia, mutta monet käyttäjät jättävät nämä hoitomuodot kesken. Alhainen käyttö heijastelee sitä, että intervention sisältö ei vastaa käyttäjän todellisiin tarpeisiin ja tarjoa niitä hänen kontekstiinsa sopivalla tavalla. Siksi tutkin digitaalisten hoitomuotojen kehittämisprosesseja ja -menetelmiä käyttäjälähtöisen suunnittelun näkökulmasta, tavoitteenani parantaa hoitomuojen laatua ja vaikuttavuutta.

Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Väitöskirjani perustuu ajatukseen siitä, että digitaalisten interventioiden laatu heijastelee niiden tutkimus- ja suunnitteluprosessia. Siksi suunnitteluprosesseja parantamalla voimme kehittää niiden lopputuotosta eli digitaalista interventiota, ja täten myötävaikuttaa mielenterveyden häiriöiden lievittymiseen. 

LL Mäkelä Tiia: Synnytyksessä traumatisoitumisen taustatekijät ja tunnistaminen (väitöskirjatyö)

Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Olin kuuntelemassa väitöskirjaohjaajani Hanna Rouheen loistavaa luentoa synnytyspelosta ja päätin kysyä häneltä, olisiko hänellä jotain potentiaalisia tutkimusprojekteja meneillään. Tulevassa tutkimusryhmässäni oli juuri silloin loppumassa aineiston keräys koskien synnytyksessä traumatisoitumista ja vailla väitöskirjatyöntekijää ja kiinnostuin aiheesta.

Tutkimukseni aihe

Synnytyksessä traumatisoitumisen taustatekijät ja tunnistaminen

Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Synnytystilanteen ulkoisten tapahtumien perusteella ei voi päätellä kokeeko synnyttäjä tilanteen jälkikäteen huonona. Pahimmillaan synnytyskokemus on jopa traumaattinen ja johtaa traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD). Huono synnytyskokemus vaikuttaa negatiivisesti lapsilukuun ja viime vuosina syntyvyys Suomessa on laskenut rajusti. Lisäksi sekä huono synnytyskokemus että synnytyksen jälkeinen PTSD aiheuttavat merkittävää haittaa ja kärsimystä synnyttäneelle itselleen ja hänen koko perheelleen. Ei kuitenkaan tiedetä, ketkä lopulta sairastuvat synnytyksen jälkeiseen PTSD:hen, eikä ole olemassa seulontatyökalua traumatisoitumisriskissä olevien naisten varhaiseen tunnistamiseen. Tutkimuksen päätavoitteina selvittää, ketkä sairastuvat synnytyksen jälkeiseen PTSD:hen ja löytää käytäntöön soveltuvia työkaluja huonon synnytyskokemuksen ja traumatisoitumisriskissä olevien tunnistamiseksi. Riskipotilaiden tunnistaminen voisi auttaa traumatisoitumisen ehkäisemisessä tarvittavaa kohdennettua tukea järjestämällä. Näin myös mahdolliset haittavaikutukset minimoidaan.

PsM Ripatti Kitta: Vakavasti käytösoireilevan nuoren resilienssi ja parempaan ennusteeseen liittyvät tekijät (väitöskirjatyö)

Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Psykiatrian eri alat ovat aina olleet merkittävä osa kliinistä työtäni. Usein tehtävänäni on katsoa asioita oireiden ja hyvinvoinnin heikkenemisen näkökulmasta, mutta samanaikaisesti olen myös saanut oppia vakavasti käytösoireilevilta nuorilta, että pysyvää muutosta heidän käyttäytymiseensä rakennetaan nuoren voimavarojen ja mahdollisuuksien, ei ongelmien, varaan. Tutkimusaiheeni nousee palosta löytää uutta tietoa tekijöistä, jotka liittyvät positiivisempiin kehityskulkuihin.

Tutkimukseni aihe

Tutkimukseni selvittää vakavasti käytösoireilevien nuorten resilienssiin liittyvää yleistä hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä, sekä selvittää resilienssin yhteyttä mm. kiusaamiseen sekä väkivaltakokemuksiin. Tutkimuksessa selvitetään myös varhaisten kehitysvaiheiden yhteyttä resilienssiin nuoruusiässä, sekä nuoruusiän resilienssin yhteyttä myöhempään parempaan pärjäämiseen.

Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen kasvun katkaiseminen on kirjattu tavoitteeksi hallitusohjelmaan. Tehokkaiden puuttumisen keinojen löytämiseksi tarvitaan paitsi hyväksi kliinisiä käytäntöjä myös tutkimustietoa. Aiempi tutkimus on lähestynyt nuorten antisosiaalista käyttäytymistä ongelmakeskeisesti: suomalaisilla vakavasti käytösoireilevilla nuorilla esimerkiksi tiedetään olevan runsaasti samanaikaisia mielenterveys-, päihde- ja koulunkäyntiongelmia. Suurella osalla merkittävät ongelmat jatkuvat myös aikuisuudessa. Haavoittuvuuden ja oireilun sijaan tutkimuksessa huomio olisi seuraavaksi tärkeä siirtää voimavaroihin ja mahdollisuuksiin, eli niihin vakavasti käytösoireileviin nuoriin, joilla heikko ennuste ei riskeistä huolimatta toteudu. On perusteltua olettaa, että resilienssillä on tässä positiivisessa kehityskulussa merkittävä rooli, sillä hyvän resilienssin tiedetään suojaavan vaikeiden kasvuolosuhteiden aiheuttamilta mielenterveyshäiriöiltä ja tukevan nuoruusiän kehitystä. Matalan resilienssin puolestaan tiedetään olevan yhteydessä käytös-, mielenterveys-, ja päihdehäiriöihin.

Kyetessämme vahvistamaan vakavasti käytösoireilevan nuoren resilienssiä autamme häntä hänen tämänhetkisessä tilanteessaan sekä valmistamme häntä selviytymään paremmin tulevaisuudessa. Vakavasti käytösoireilevan nuoren voinnin paraneminen lisää myös hänen ympärillään olevan yhteisön hyvinvointia, ja on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen kysymys. Toivon tutkimukseni tuottavan uutta ymmärrystä vakavasti käytösoireilevien nuorten tukemisesta.

Dos Säisänen Ulla: Habituaatio vaikeahoitoisessa skitsofreniassa (post doc -tutkimus)

Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Tutkimustyöni on keskittynyt tietyn menetelmän ympärille, ja transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) sarjahoidon ensimmäisiä indikaatioita onkin ollut masennuksen hoito. Myöhemmin näyttöä on kertynyt myös tehosta skitsofrenian oireisiin. Tämä Niuvan sairaalan ja KYS kliinisen neurofysiologian yhteistyönä huolellisesti kerätty aineisto niin sanotusti tipahti syliini, ja päästyäni perehtymään siihen se on osoittautunut äärimmäisen mielenkiintoiseksi.

Tutkimukseni aihe

Tutkimustyön tavoitteena on neuroplastisuuden muutokset vaikeahoitoisessa skitsofreniassa, ja niiden mahdollinen korjaantuminen neuromodulaation keinoin.

Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

TMS:ään perustuvat biomarkkerit diagnostiikassa, hoidon seurannassa tai hoitovasteen ennustajina olisivat tarpeellisia. Lisäksi lääkkeillä on aina sivuvaikutuksensa ja riskinsä, joten vaihtoehtoiset kajoamattomat hoitomuodot, joiden vaikutusmekanismit tunnettaisiin mahdollisimman hyvin, ja hoitoon sopivat potilaat osattaisiin valita oikein, olisivat tervetulleita.

Vuoden 2023 apurahojen saajat

LL Hakakari Katriina, Helsinki: Childhood advertisities, substance use disorders and criminality in persons with psychotic disorders (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Aloittaessani erikoistumisen oikeuspsykiatriaan, minulle tarjoutui äkillisesti mahdollisuus päästä osalliseksi upeaa SUPER Finland tutkimusprojektia, josta oli juuri vapautunut kaksoisdiagnoosiin liittyvä osio. Minulla ei ollut mitään aikaisempaa kosketusta tutkimusmaailmaan, mutta kokeneiden ja tutkimuksesta innostuneiden ohjaajieni tuella päätin tarttua kiinni tästä mahdollisuudesta.

       2. Tutkimukseni aihe

Väitöskirjahankkeessani tutkin lapsuusiässä koettujen vastoinkäymisten yhteyttä päihdeongelmiin ja rikollisuuteen eri psykoosisairauksia sairastavilla henkilöillä.

      3. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimushanke tuo uutta lisätietoa varhaisten riskitekijöiden merkityksestä psykoosisairauksien ennusteeseen päihdeongelmien ja rikosten osalta.

LL Kaila-Vanhatalo Marja, Tampere: Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten persoonallisuushäiriöt suomalaisessa rekisteridatassa (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Mielenkiintoni tutkimustyöhön virisi kliinisessä työssä. Tutkimustyöni kautta toivon saavani lisää tietotaitoa työskennellessäni nuorisopsykiatrian parissa. Toivon samalla pystyväni jakamaan oppimaani myös muille.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkimustyöni tavoitteena on tutkia persoonallisuushäiriöiden ilmenemistä nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa, jotka kokevat sukupuoliahdistusta ja / tai määrittelevät itsensä transsukupuolisiksi. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään persoonallisuushäiriöiden mahdollista osuutta muuhun psykopatologiaan sukupuoliahdistuksesta kärsivien joukossa.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Sukupuoliahdistuksen vuoksi sukupuolenkorjaushoitoihin tähtääviin tutkimuksiin hakeudutaan yhä useammin ja lähetemäärät erityistason yksiköihin ovat moninkertaistuneet 2010-luvulta lähtien. Erityisesti nuoruusikäisten kokema sukupuoliahdistus näyttää lisääntyneen. Aiemman tutkimustiedon mukaan sukupuoliahdistukseen liittyy runsaasti myös muuta psyykkistä sairastavuutta. Persoonallisuushäiriöiden ja sukupuoliahdistuksen yhteyttä on tutkittu verrattain vähän. Aiemman näytön perusteella transsukupuolisten henkilöiden riski persoonallisuushäiriöille on suurentunut yleisväestöön verrattuna.

Toisaalta on esitetty myös, että persoonallisuushäiriö voi lisätä katumuksen riskiä sukupuolenkorjauksen jälkeen. Valtaosa tutkimuksista on rajoittunut aikuisikäisiin. Tarvitsemme lisätietoa sukupuolenkorjausprosessin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, jotta voimme tulevaisuudessa suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä hoitosuunnitelmia, jotka vähentävät sukupuoliahdistusta ja lisäävät ihmisten hyvinvointia.

PsM Lahti Katri, Helsinki: Child and youth victimization and its psychiatric assosiates in Finnish school children, adolescents and in child psychiatric clinical sample of children (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Kiinnostus tutkimukseen syttyi aivan viimeistään jo pro gradu-työtäni kirjoittaessa, sillä sain siihen erinomaista ohjausta ja olin mukana aineistonkeruussa aivan alusta asti, jolloin pääsin seuraamaan lasten traumahoitoon liittyvän tutkimuksen etenemistä hankkeen ensiaskelista alkaen. Koen, että tutkimusta tehdessä pääsee hienosti syventymään aihepiiriin ja kartuttamaan erityisosaamista omien kiinnostustenkohteiden parissa. On ollut kiva päästä osaksi työryhmää ja tutustumaan muihin väitöskirjatutkijoihin. Näin työssä on myös mukavaa vastapainoa muutoin melko itsenäiselle työskentelylle.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin väitöskirjassani lasten ja nuorten uhrikokemuksia ja niiden merkitystä psyykkiselle hyvinvoinnille. Uhrikokemuksilla tarkoitetaan sellaisia kokemuksia, jotka ovat mahdollisesti traumatisoivia, esimerkiksi väkivalta- tai hyväksikäyttökokemuksia. Tarkoituksenani on hyödyntää kahta aineistoa: jo kerättyä Nuorisorikollisuuskyselyä ja tällä hetkellä aineistonkeruuvaiheessa olevaa Lasten stressitutkimusta. Minua kiinnostaa myös erityisesti useammille uhrikokemuksille riskissä olevien lasten ja nuorten ryhmän (ns. polyvictims) tunnistaminen.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Kun saamme lisää tietoa siitä, minkälaisia uhrikokemuksia lapset ja nuoret kohtaavat, voimme myös ennaltaehkäistä niitä paremmin ja toisaalta tunnistaa kokemusten myötä ilmenevää oireilua helpommin ja aikaisemmassa vaiheessa. Tämä on tärkeää, jotta voimme kohdentaa mahdolliset hoito- ja tukitoimet tehokkaasti ja oikea-aikaisesti niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

LL Leppäaho Matias, Oulu: Aivojen sähköhoidon arkivaikuttavuus masennuksen hoidossa (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Erikoistumisopintojeni yhtenä työskentelypaikkana oli psykiatrian neuromodulaatioyksikkö. Ei kestänyt kovin pitkään, kun aihepiiri alkoi kiinnostaa minua enemmän, ja yksikössä käynnisteltiin samalla laajempaa tutkimusprojektia, mikä imaisi sitten mukaansa.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin aivojen sähköhoidon arkivaikuttavuutta masennuksen hoidossa. Selvitämme todellisen elämän potilasaineistosta muuttujia, jotka vaikuttavat eri neuromodulaatiohoitojen valintaan ja ECT-hoidon tuloksiin. Vertailen myös eri sähköhoidon toteutustapojen, mm. elektrodiasettelun teho- ja siedettävyyseroja takautuvasti ja myöhemmin etenevässä asetelmassa.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimustulokset antavat välitöntä hyötyä neuromodulaatiohoitojen kliiniseen päätöksentekoon liittyen. Aivojen sähköhoidon, kuten muidenkin neuromodulaatiohoitojen kysyntä on kasvussa, ja hoidon arkivaikuttavuuden selvittäminen ja protokollien optimointi mahdollistaisi paremman hoitojen saatavuuden. 

LL Mikkonen Ulla, Itä-Suomi: Monimuotoinen motivoiva elintapainterventio osana masennuksen hoitoa perusterveydenhuollossa (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Tarve tutkimukseen kumpusi kliinisessä työssä tehdyistä havainnoista ja mielenkiinnosta psykiatriaan. Osana yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta työskentelin hetken psykiatrialla. Psykiatria oli mielenkiintoista ja pohdin, miten voisin sitten terveyskeskuslääkärinä syventyä hieman enemmän psykiatriaan. Yleislääketieteen ja psykiatrian näkökulmia yhdistävä väitöskirja alkoi kiinnostaa minua ja masennus valikoitui aihepiiriksi. Masennukseen liittyy elintapariskitekijöitä esimerkiksi ruokavalioon ja liikuntaan liittyen, minkä saattoi havaita käytännön työssäkin. Toisaalta niihin vaikuttamisesta voi olla hyötyä masennuksen tukihoitona ja myös yksilön terveyden näkökulmasta. Niinpä keinot pyrkiä vaikuttamaan terveyskäyttäytymiseen perusterveydenhuollossa osana masennuksen hoitoa alkoivat kiinnostaa.

 1. Tutkimukseni aihe

Väitöskirjatutkimukseni aiheena on monimuotoinen motivoiva elintapainterventio osana masennuksen hoitoa perusterveydenhuollossa. Kyseessä on satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus perusterveydenhuollossa. Aiempien tutkimuksien perusteella elintapaohjauksesta voi olla hyötyä masennuksen tukihoitona. Elintapamuutoksien toteuttaminen voi kuitenkin olla haasteellista. Motivoiva haastattelu potilaslähtöisenä menetelmänä voi tukea elintapamuutoksessa, mutta tässä tarkoituksessa masennuksen hoidossa sitä ei ole juurikaan tutkittu. Masennukseen liittyy myös kansansairauksille altistavia elintapariskitekijöitä, joihin kohdistettua varhaista ohjausta on tärkeää tutkia ja ylipäätään kiinnittää enemmän huomiota myös somaattiseen terveyteen. Tutkimusryhmämme on rakentanut aiempiin tutkimuksiin perustuvan, mutta myös perusterveydenhuollon viitekehykseen soveltuvan motivoivan elintapaohjauksen. Tavoitteenamme on selvittää sen vaikutuksia masennuksesta toipumiseen, elämänlaatuun, mielen hyvinvointiin ja fyysiseen terveyteen.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Masennus on yleinen työ- ja toimintakykyä huonontava sairaus, jota hoidetaan usein perusterveydenhuollossa. Onkin tarpeen tutkia, että millaisella perusterveydenhuoltoon soveltuvalla menetelmällä olisi vaikuttavuutta. Perusterveydenhuollolla on myös kansansairauksia ennaltaehkäisevä tehtävä, joten elintapaohjauksen toteuttaminen siellä osana masennuksen muuta hoitoa voisi olla luontevaa.

Vuoden 2022 apurahojen saajat

FM Kurkinen Karoliina (Itä-Suomi): Elimistön aineenvaihdunnalliset muutokset psykiatrisissa sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Lähdin opiskelemaan ensin luonnontieteelliselle alalle, ja suuntauduin maisteriopinnoissani neurotieteisiin. Halusin ymmärtää ihmismieltä paremmin. Koska oman käsitykseni mukaan mieli on aivojen tuote, ajattelin, että tutkimalla aivoja voisin ymmärtää paremmin myös mieltä. Ajattelin myös, että ehkä tutkimalla mielen häiriintymistä, voin oppia jotain myös terveestä mielestä. Nykyisin ymmärrän, että tämä raja on häilyvä. Sen lisäksi, että olen etsinyt ymmärrystä, psykiatrian tutkimukseen minua ovat motivoineet myös oman mielenterveyteni haasteet. Ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta löytääkseni vastauksia edellä mainitsemiini kysymyksiin, mutta jatkan psykiatrista tutkimusta auttaakseni kaikkia mielenterveytensä kanssa kamppailevia.

 1. Tutkimukseni aihe

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee elimistön aineenvaihdunnallisia muutoksia psykiatrisissa sairauksissa. Psykiatriset sairaudet käsitetään yhä enemmän systeemisinä, ja niiden aineenvaihdunnallisia profiileja on tutkittu jonkin verran. Oma tutkimukseni käsittelee masennuksen kroonistumiseen liittyviä aineenvaihdunnallisia muutoksia sekä traumaattisten elämänkokemusten ja psykoottisten ennakko-oireiden vaikutusta aineenvaihdunnallisiin profiileihin.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Psykiatrian aineenvaihdunnallisella tutkimuksella on merkitystä sairauksien mekanismien paremmassa ymmärryksessä. Tutkimuksissa on noussut esiin tärkeitä solutason tapahtumia, kuten esimerkiksi energia-aineenvaihdunta masennuksen kroonistumisessa. Pidemmän aikavälin hyötyjä ovat käytännön sovellutukset yksilöllistetyssä diagnostiikassa ja paremmassa sairauksien hoidossa ja seurannassa. Jotta sinne asti päästäisiin, tarvitaan kuitenkin valtavasti toistoja ja isoja tutkimusaineistoja tutkimusten pohjalle. Suurin merkitys työlläni on mielestäni yleisen tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisessä psykiatrisista sairauksista.

LK Majuri Tuomas (Oulu): Good outcomes and their predictors in schizophrenia and other psychoses

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Pääsin tekemään lääketieteen opintoihin kuuluvaa syventävää tutkielmaa psykiatrisesta aiheesta erinomaisessa ja maineikkaassa tutkimusryhmässä jo opintojeni alkuvaiheessa. Tämän jälkeen psykiatrinen tutkimus vei mennessään, ja väitöskirjaprojektin aloitus oli luontainen jatkumo. Tutkimuksen tekeminen on myös täydentänyt ja tukenut kliinisiin töihin siirtymistäni.

 1. Tutkimukseni aihe

Skitsofreniaan ja muihin psykooseihin liittyy useimmiten huono ennuste. Näiden sairauksien hyvästä ennusteesta ja ennustetekijöistä erityisesti työkyvyn suhteen tiedetään sen sijaan vielä erittäin vähän. Tutkimukseni tarkoitus on tutkia skitsofrenian ja muiden psykoosien taudinkulkua ja hyvää ennustetta, erityisesti työkykyyn liittyen hyödyntäen väestöpohjaisia syntymäkohortteja.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimusteni tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa psykoosien ennusteesta psykoosiin sairastuneille, hoitohenkilökunnalle sekä yhteiskunnalle. Tuloksia voidaan hyödyntää työurien parantamiseksi psykoosisairauksissa ja soveltaa ammatillista kuntoutusta suunniteltaessa.

FM, LK Rautiainen Marja-Riitta (Helsinki): Antisosiaalisen persoonallisuushäiriön ja antisosiaalisen käyttäytymisen perintötekijöitä selvittävä tutkimus

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Olen peruskoulutukseltani perinnöllisyystieteen maisteri. Useiden psykiatristen ilmiasujen taustalla on vahva perinnöllinen komponentti ja päädyin tämän yhteyden kautta tohtoriopiskelijaksi psykiatrisen genetiikan alalle. Kiinnostuin psykiatrisesta genetiikasta osittain myös siksi, että ala on viimeiset vuosikymmenet ollut etulinjassa biostatististen ja bioinformaattisten menetelmien ja työkalujen kehityksessä ja käytössä. Väitöskirjatyön mukana psykiatrian ala imaisi minut mukaansa.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin antisosiaalisen käyttäytymisen sekä erityisesti antisosiaalisen persoonallisuushäiriön (ASP) perinnöllistä taustaa. Tutkimusta varten kerätyssä suomalaisista vangeista koostuvassa aineistossa on ASP:n esiintyvyys jopa 80 %. Tutkimuksessa hyödynnetään myös toista, suomalaisyhdysvaltalaista rikollisaineistoa, sekä Terveys 2000, FINRISKI ja Helsinki Birth Cohort -aineistoja. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa antisosiaalisen käyttäytymisen biologisista tekijöistä sekä perintötekijöiden ja ympäristön yhteisvaikutuksesta ilmiasun etiologiassa, jotta näitä äärimmäisiä käyttäytymisen ilmiöitä voitaisiin paremmin ymmärtää.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

ASP on vakava persoonallisuushäiriö, jolle on ominaista toistuva, muista piittaamaton ja muiden oikeuksia loukkaava käyttäytyminen. Yhteiskunnalle aiheutuvan raskaan sosiaalisen ja taloudellisen taakan lisäksi aiheuttaa antisosiaalinen käyttäytyminen uhreilleen ja tekijöilleen itselleen monenlaista kärsimystä. Antisosiaalisen käyttäytymisen patofysiologiaa ei tunneta, ja vaikka perintötekijöiden arvioidaan selittävän jopa 50 %:a antisosiaalisten ilmiasujen vaihtelusta, ei taustalla olevia perintötekijöitä juurikaan tunneta. ASP on laajakirjoinen oireyhtymä, miksi on tärkeää selvittää eri perintötekijöiden vaikutusta oireyhtymän eri piirteisiin ja eroihin sukupuolten välillä. Tästä saattaisi olla hyötyä yksilöidympien interventioiden tunnistuksessa. On kuitenkin tärkeää painottaa, että tutkimuksessa esiin tulevia yksittäisiä perimän tekijöitä ei voi suoraan käyttää esimerkiksi diagnostiikkaan tai pitää yksilön käyttäytymisestä vastuussa olevana tekijänä.

 

 

LL Ruuska Sami-Matti (Tampere): Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten psyykkinen sairastavuus, kuolleisuus, työelämään integroituminen ja riskikäyttäytyminen suomalaisten rekisteriaineistojen valossa

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Väitöskirjatutkimuksen tekemisessä minua innostaa uuden oppiminen ja itseni haastaminen, halu kehittyä alallani ja mahdollisuus osaltani kontribuoida nuoruusikäisiä käsittelevään tutkimukseen.  

 1. Tutkimukseni aihe

Selvitän rekisteripohjaisessa väitöskirjatyössäni sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten yhteiskunnallista integroitumista. Tämä määritellään väitöskirjatyössäni neljän eri aspektin yhdistelmänä: psyykkinen sairastavuus, kuolleisuus, työelämään integroituminen ja rikoskäyttäytyminen.  

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tiedetään, että sukupuoliahdistuksesta kärsivät nuoret kärsivät samanaikaisesti myös
huomattavasta psyykkisestä sairastavuudesta, mutta kolmea muuta edellä mainittua aspektia ei ole juurikaan tutkittu. Olemassa oleva niukka tutkimusnäyttö keskittyy pääasiassa aikuisiin tai on toteutettu ennen sukupuoliahdistuksesta kärsivien demografian muuttumista biologisista miehistä biologisten naisten yliedustukseen. Lisäksi erilaisten hoitomenetelmien hyötyjä nuorilla ei ole vielä luotettavasti todistettu. Niukan näytön lisäksi aiempi tutkimus kärsii myös merkittävistä harhan riskeistä johtuen metodologisista heikkouksista kuten tutkimusten retrospektiivisyydestä, seuranta-ajan lyhyydestä ja pienistä aineistomääristä. Väitöskirjatutkimukseni on tarkoitus vastata näihin puutteisiin. Tulokset voivat olla hyödynnettävissä sukupuoliahdistuksen kliinisessä hoidossa, terveys- ja sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä. 

LL Valjakka Riikka (Helsinki): Tanssi-liiketerapia nuorten masennuksen hoidossa

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Aloittaessani työskentelyn nuorisopsykiatrian poliklinikalla huomasin, että kehollisia ja luovia terapiamenetelmiä oli hyvin vähän käytössä.  Nuorten, joiden oli vaikea puhua, oli keskusteltava terapeutin kanssa ja jos se ei onnistunut, ei oikein muuta ollut tarjolla. Ei niitä kaikkia voinut yhdelle musiikkiterapeutillekaan lähettää. Ajattelin, että jos tanssi-liiketerapiaa ei ole ennen tutkittu, se pitää viimeistään nyt aloittaa.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkimuksessa selvitetään tanssi-liiketerapian tehoa nuorten depression hoitomuotona tavanomaisen hoidon lisäksi. Vertailuryhmänä on tavanomainen depression hoito.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Moni nuori depressiopotilas ei hyödy nykyisin käytössä olevista terapiamenetelmistä. Tutkimus on tärkeää, koska tarvitaan uusia terapiamenetelmiä ja erilaisia vaihtoehtoja nuorten hoitamiseen. Tanssi-liiketerapia soveltuu hyvin myös perusterveydenhuollossa toteutettavaksi; kun perustasolle saadaan toimivia hoitovaihtoehtoja, lähetemäärät vähenevät.

Vuoden 2021 apurahojen saajat

LL Heino Elias (Tampereen yliopisto): Transgender identity, adolescent development and mental health (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen sain kesätyön tutkimusapulaisena. Käsittelin nuorispsykiatriseen tutkimukseen liittyvää aineistoa. Samalla mielenkiintoni tutkimustyötä kohtaan heräsi. Tutkimuskesän jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus ryhtyä tekemään omaa tutkimusta transgender-aiheeseen liittyen, ja tällä tiellä olen edelleen.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkimuksessamme verrataan trans- ja cisgender-identifioivien nuorten nuoruusiän kehitystä nuoruusikäisessä normaaliväestössä. Nuoruusiän kehitystä tarkastellaan seksuaalisuuden, mielenterveyden, koulukiusaosallisuuden sekä perhesuhteiden avulla.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimus pyrkii selvittämään missä määrin nuoruusiän kehitykselliset tehtävät ratkeavat identiteettikokemuksen erityisyydestä huolimatta ja liittyvätkö mahdolliset ongelmat itse identiteettikokemukseen vai mahdollisiin ulkoisiin tekijöihin, kuten perheen tai ystävien tuen puutteeseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan kohdistaa sukupuoli-identiteettivähemmistöjen mahdollisesti tarvitsema tuki oikein ja tutkimustietoa voidaan käyttää apuna esimerkiksi pitkittäistutkimuksien suunnittelussa.

LL Elina Hietala (Tampereen yliopisto): Hoitoon sitoutuminen psykooseissa (väitöskirjatyö)

1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta

Innostukseni tutkimustyöhön alkoi kliinisen työn kautta. Pidempään psykiatrian osastoilla työskenneltyäni kaipasin lisää keinoja vähentää toistuvia psykoosisairauksien pahenemisvaiheita.

2. Tutkimukseni aihe

Tutkin eri tekijöiden yhteyttä lääkehoitoon liittyviin asenteisiin ja hoitoon sitoutumisen vaihteluun eri psykoosidiagnoosiryhmissä. Tutkimuksessani käytetään laajaa SUPER-aineistoa (suomalainen psykoosisairauksien periytyvyysmekanismeja selvittävä tutkimus).

3. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä

Lääkehoito on keskeinen hoitomuoto psykooseissa. Psykoosipotilaiden heikko sitoutuminen lääkehoitoon on laaja ongelma, mikä johtaa usein kierteeseen, jossa vaihtelevat lääkkeellisesti saavutettu remissio ja sitä seuraava lääkehoidon lopettamisen aiheuttama relapsi. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla on mahdollista kehittää nykyisiä kliinisiä hoitokäytäntöjä, ja siten parantaa potilaiden saamaa hoitoa ja sairauden ennustetta.

MA (Psychology) Merzon Liya (Aalto University): Machine learning and gamification for accurate assessment of ADHD (väitöskirjatyö)

 1. Why did I start to do psychiatric research?

Before I was doing basic research in the field of psychology. I’ve studied attention and it was fascinating to learn more about human cognitive processes. However, as I grew my knowledge on the subject, I could see how great the divide between fundamental cognitive studies and clinical needs was. So I wanted to contribute to closing this divide even for a tiny bit and was looking for a project which result could contribute to clinical practice.

 1. Topic of my research?

The research aims to develop a better assessment for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). VR is used to model everyday situations in a special gamified task in order to identify different kinds of attentional problems the participant is experiencing in these ”real-life” situations. VR environment is fully controlled by a researcher and offers a way to collect objective, very detailed information about the participant’s performance. Machine learning algorithms will be applied on the data to detect complex patterns of participants’ behavior, revealing the specific features contributing to attention deficits, and to make individual predictions.

 1. Why is my research important?

ADHD is one of the most common neurodevelopmental disorders. Attention and executive control play a critical role in everyday life in modern society, and when ADHD is left unrecognized or not properly treated it can lead to long-term consequences in life outcomes, social and academic performance, and overall wellbeing. The existing methods that are used to recognize and characterize everyday problems in children have considerable limitations. The opportunity to measure attention deficits quantitatively and objectively in complex everyday circumstances could improve the accuracy of the clinical assessments in children and therefore result in better treatment assignment.

MA (Psychology) Moshe Isaac (University of Helsinki), Digital interventions for the treatment of insomnia: a randomized controlled trial comparing guided with unguided self-help (väitöskirjatyö)

 1. Why did I start doing psychiatric research?

I have always been fascinated by the human mind and, in particular, what constitutes and causes mental illness. My father was diagnosed with paranoid schizophrenia which motivated me to explore the topic in various ways from a young age, culminating with a Masters Degree in Psychology at Edinburgh University in 2004. After 15 years building technology companies across the world, I returned to academia in 2018 to explore the role that new technologies could play in mental health. 

 1. Topic of my research

High level, my research is motivated by the question “what is the most effective way to treat mental illness at scale?”.  There is a huge gap between those who need treatment and those who receive it and, unfortunately, this only seems to be growing. My research is assessing the role that new technologies – in particular smartphones, wearable devices and machine learning – can play in the prediction and personalized treatment of common mental disorders in large populations.

 1. Why is research related to my topic relevant?

Depression and anxiety are predicted to be the number 1 cause of global mortality and morbidity by 2030, yet less than 1 in 5 people receive appropriate treatment in high-income countries… and less than 1 in 27 in low- and middle-income countries. What’s more, even if everyone who needed treatment received evidence-base care, over 50% of the burden of disease would remain, suggesting there is a lot of work still to be done on both addressing the treatment gap as well as increasing overall treatment efficacy.

Vuoden 2020 apurahojen saajat

LL Anne Aatsinki (Turku): Suoliston mikrobiomi ja lasten temperamentti

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Lääketieteen opintojen alussa halusin tehdä tutkimusta jostain keskushermostoon liittyvästä. Päädyin kesärotaation kautta FinnBrain-tutkimukseen tekemään syventäviä opintoja ja se on imaissut mukaansa. 

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin väitöskirjassani lapsen suolistomikrobiston koostumuksen ja aivojen kehityksen yhteyttä sekä äidin raskaudenaikaisen stressin yhteyttä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen. Tarkemmin ilmiasut, joita tutkin väitöskirjassani, sisältävät lapsen temperamentin, tarkkaavaisuuden osia sekä keskushermoston rakenteita. Nämä ilmiasut liittyvät lapsen sosio-emotionaaliseen kehitykseen ja osa on liitetty muun muassa myöhempään masennus- ja ahdistusoireiluun. Vastaavista ilmiöistä on paljon tutkimusta koe-eläimillä, mutta ihmisaineistot ja erityisesti lapsityöt suolistomikrobiston yhteyksistä aivojen toimintaan ovat vähäisiä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Eläintyöt viittaavat siihen, että varhaisvaiheen mikrobistolla on merkittävä vaikutus immuunipuolustuksen, aivojen ja yleisesti aineenvaihdunnan kehittymiseen. Tämän pohjalta on ehdotettu, että varhaisen mikrobiston muutokset voisivat osaltaan vaikuttaa myöhempään psykiatristen sairauksien alttiuteen. Tutkimukset suoliaivo-akselin toiminnasta lisäävät ymmärystämme aivosairauksien monitekijäisestä taustasta, ja tämä voi pitkällä tähtäimellä auttaa uusien hoitomuotojen kehittämisessä.

PsL Eloranta Sami (Tampere): Itseä vahingoittavan käyttäytymisen hoidon mekanismit

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Vaikka teen ensisijaisesti kliinistä työtä, olen aina pitänyt tieteellistä tutkimusta tärkeänä ja toivonut mahdollisuutta yhdistää niitä. Väitöskirjan tekemisen kliinisen työn ohessa näin myös hyvänä mahdollisuutena oppia lisää tutkimuksen tekemisestä ja ymmärtämisestä, ja näin pysyä kartalla uudesta tiedosta ja pystyä käyttämään tutkimustietoa hyväkseni kliinisessä työssä.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkimukseni aihe koskee tunne-elämän epävakauden psykoterapeuttisissa hoitomalleissa keskeisiä teoreettisia psykologisia muutosmekanismeja (mentalisaatio, tunnesäätely ja identiteetin integraatio), näiden mittaamista, niiden yhteyttä nuorten itseä vahingoittavaan käyttäytymiseen, sekä niissä tapahtuvaa muutosta nuorisopsykiatrisen hoidon aikana nuorilla, joilla esiintyy itseä vahingoittavaa käyttäytymistä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Ensinnäkin psykologiassa ja psykiatriassa käytettävien käsitteiden mittaamisen luotettavuuteen pitäisi minun mielestäni kiinnittää selvästi enemmän huomiota, se lisäisi tutkimustiedon luotettavuutta ylipäätään. Toiseksi, nuorten itseä vahingoittava ja itsetuhoinen käyttäytyminen on yleinen ongelma, ja siihen ja sen hoitoon liittyvien tekijöiden ymmärtäminen avaa mahdollisuuksia painottaa oikeita asioita hoidossa.

LL Lintunen Jonne (Itä-Suomi): Adenosiinimodulaattorit, kalsiumkanavan salpaajat ja SSRI-lääkkeet skitsofrenian hoidon lisälääkkeinä sekä niiden farmakogenetiikka

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Olen aina ollut erittäin kiinnostunut psykiatriasta ja tutkimusten tekemisestä. Tämän vuoksi hakeuduin tekemään ensimmäisen amanuenssuurini Niuvanniemen psykiatriseen sairaalaan, mikä mahdollisti osallistumiseni väitöskirjatutkijana tähän projektiin. Niuvannienemen sairaala onkin tarjonnut erinomaiset puitteet tutkimuksen tekemiseen. 

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin mahdollisuuksia tehostaa skitsofrenian lääkehoitoa. Tutkimuksessani yhdistetään suomalaisia terveydenhuollon rekisterejä ja SUPER-tutkimuksen tuottamaa genetiikan dataa, jolloin voimme kattaa myös yksilöidyn lääkehoidon näkökulman.  

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Psykiatrisen re-hospitalisaation riski on skitsofreniassa korkea adekvaatista lääkehoidosta huolimatta ja näin ollen lääkehoidon tehostaminen potilaiden elämänlaadun parantamiseksi ja yhteiskunnan kulujen vähentämiseksi on erittäin perusteltua. 

LL Mannerström Helga (Helsinki): The changing diagnostics and clinical picture of Gender dysphoria: Assessment and effectivity of treatment

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Aloittaessani työt sukupuoli-identiteetintutkimuspoliklinikalla kohorttitutkimus oli juuri käynnistynyt ja pääsin mukaan tutkimustyöhön hyvässä vaiheessa.  Tutkimustyö luo mahdollisuuden syventyä mielenkiintoiseen ja tärkeään aiheeseen, josta on myös paljon hyötyä kliinisessä työssäni. 

 1. Tutkimukseni aihe

Kyseessä on kohorttitutkimus, jonka tavoitteena on saada pitkäaikaisseurantatietoa sukupuolenkorjaushoitojen hyödyistä ja haitoista Suomen palvelujärjestelmässä. Seurantatiedon perusteella voidaan diagnostiikan muuttuessa edelleen tunnistaa ne potilaat, jotka todennäköisesti hyötyvät hoidosta, ja vastaavasti ne, joiden kohdalla hoitoihin sisältyy riskejä. Myös hoidotta jäämisen riskeistä on tarkoitus saada tietoa. 

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Sukupuolen moninaisuuden näkyvyys yhteiskunnassa on lisääntynyt ja yhä useampi henkilö hakeutuu sukupuolenkorjaushoitoihin kokemansa sukupuoliristiriidan vuoksi. Transsukupuolisille suunnattujen, jo vakiintuneiden sukupuolenkorjaushoitojen vaikuttavuudesta on näyttöä. Sen sijaan muiden sukupuoli-identiteettivariaatioiden, kuten ei-binäärisen sukupuoli-identiteetin osalta erikseen ei ole tutkimusnäyttöä korjaushoidoista. Tutkimustietoa sukupuolenkorjaushoitojen vaikutuksesta tarvitaan kliinisen päätöksenteon tueksi.

DI Vahermaa Vesa (Helsinki): Examining the gut-brain-immune system connection in first episode psychosis

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Opiskelin alun perin Aalto-Yliopiston Teknillisessä Korkeakoulussa teknillisen alan opintoja, ja valmistuin diplomi-insinööriksi neurotieteen ja neuroteknologian pääaineesta. Sain tilaisuuden tehdä diplomityöni aiheesta, jossa yhdistyivät psykiatrinen tutkimus, tietotekniikan koneoppimismallit, sekä toiminnallinen aivokuvantaminen. Ymmärsin, että tekniikan alan ja kliinisen alan osaajien yhteistyöllä on potentiaalia edistää sekä yhteiskunnallisesti että yksilöllisesti tärkeää alaa, mielenterveyden ja sen häiriöiden ymmärtämistä, ja halusin antaa oman panokseni tälle tutkimusalalle.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin väitöskirjassani aivojen, immuunijärjestelmän, ja bakteerikannan yhteisvaikutusta ensipsykoosipotilailla. Tarkoituksenani on edesauttaa ymmärtämystämme muun muassa siitä, voimmeko käyttää immuunijärjestelmään tai bakteerikantaan liittyvää tietoa ennustaaksemme tulevia muutoksia psykoosipotilaiden aivojen rakenteessa, ja siitä, miten ensipsykoosipotilaiden immuunijärjestelmä toimii verrattuina terveisiin kontrolleihin. Väitöskirjatutkimukseni lopussa tarkoitukseni on tutkia näiden kolmen järjestelmän yhteisvaikutusta. Tutkimus on osa laajempaa Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen Mielenterveysyksikön ”Psykoosiriskioireiden ja ensipsykoosin ennuste” -tutkimuskokonaisuutta, ja käytän siinä sen yhteydessä kerättyä aineistoa.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä? 

Mielenterveyteen liittyvät häiriöt ovat valitettavan yleisiä, erittäin haitallisia sekä yksilölle, hänen läheisilleen, että yhteiskunnalle, ja lisäksi usein hankalia hoitaa tai parantaa. On jo osoitettu, että nämä kolme järjestelmää – aivot, immuunijärjestelmä sekä bakteerikanta – ovat kytköksissä toisiinsa, mutta on vielä jokseenkin avoinna, onko näissä järjestelmissä ominaisuuksia, joita voitaisiin aktiivisesti käyttää hyödyksi mielenterveyden häiriöiden parantamisessa. Kun ymmärryksemme ihmisaivojen kytköksistä kehon muihin järjestelmiin kasvaa, saatamme löytää uusia keinoja, joilla voimme joko hoitaa, tai parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä ja parantaa, näitä hankalia sairauksia.

Vuoden 2019 apurahojen saajat

Suvi Holm PsM, Turun yliopisto

Digitaalisten pelien vaikutus tunteisiin ja kognitioihin (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Olen aina ollut kiinnostunut tieteestä ja psykologiasta. On kiehtovaa löytää uusia selityksiä sille, miten ihminen käyttäytyy, tuntee ja ajattelee. Psykiatrinen tutkimus on erityisen tärkeää, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin sitä, miten digitaalisten pelien pelaaminen vaikuttaa tunteisiin ja kognitioihin. Pelaamisella on havaittu olevan sekä haitta- että hyötyvaikutuksia. Erityisesti minua kiinnostaa, vaikuttaako pelaaminen eri tavalla eri ihmisryhmiin vai ovatko pelaamisen vaikutukset universaaleja eli kaikille samoja.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Elinpiirimme muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi. Uusimpien kyselyjen mukaan valtaosa ihmisistä pelaa digitaalisia pelejä. Peleistä on siis tullut osa arkeamme ja siksi on tärkeää tietää, miten ne vaikuttavat meihin.

Katja Häkkinen FM, Itä-Suomen Yliopisto

Psykoosisairaiden potilaiden lääkehoidon vaikuttavuuden parantaminen farmakogenetiikan kainoin (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Sain olla mukana SUPER -tutkimushankkeen (suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus) toteuttamisessa ja sitä kautta heräsi kiinnostus psykiatrista tutkimusta kohtaan sekä avautui mahdollisuus tutkimustyön tekemiseen yhteistyössä psykiatrian ja genetiikan alojen ansioituneiden suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

 1. Tutkimukseni aihe

Lääkehoito on yksi psykoosisairauksien keskeisimmistä hoitomuodoista ja tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään farmakogenetiikan keinoin perimän kohtia, jotka vaikuttavat lääkkeiden soveltuvuuteen ja tehoon.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimus tähtää psykoosisairaiden potilaiden lääkehoidon vaikuttavuuden parantamiseen. Tutkimustulosten avulla voidaan edistää psykiatrisen lääkehoidon yksilöllistä vaikuttavuutta ja haittavaikutusten ennustamista. Tavoitteena on parantaa perimätiedon avulla psykiatristen sairauksien hoitoa turvallisen ja tehokkaamman lääkehoidon toteutumiseksi.

Valentina Kieseppä PsM, Helsingin yliopisto

Maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen käyttö (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Kiinnostuin maahanmuuttajien mielenterveyttä koskevasta tutkimuksesta, koska se mahdollisti psykologisen tutkimuksen yhdistämisen yhteiskunnalliseen tutkimusotteeseen. Aihe on ajankohtainen ja toivon, että voin tutkimuksellani edesauttaa maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen kehittämistä entistä tasavertaisemmiksi.

 1. Tutkimukseni aihe

Väitöskirjassani tutkin maahanmuuttajien mielenterveyshäiriöihinsä saamaa hoitoa verraten heitä kantasuomalaisiin. Keskityn erityisesti tutkittaviin, joilla on todettu traumaperäinen stressihäiriö, masennus tai ahdistushäiriö. Tutkimuksessa käytetään THL:n ylläpitämää rekisteriaineistoa. Rekistereistä saadaan tietoa käynneistä mielenterveyspalveluissa ja psykiatrisista diagnooseista, joita verrataan maahanmuuttajilla ja kantasuomalaisilla.

 1. Miksi aiheeseen liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Maahanmuuton lisääntyessä mahdolliset erot mielenterveyspalvelujen käytössä ja hoidossa muodostuvat yhä tärkeämmiksi. Koska maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä ihmisiä, jotka saapuvat maahan hyvin erilaisista syistä, on keskeisen tärkeää tunnistaa ryhmät, jotka alikäyttävät palveluita, keskeyttävät lääkityksen ja saavat harvajaksoisempaa hoitoa. Yhtäläinen mahdollisuus mielenterveyshoitoon edesauttaa maahanmuuttajien parempaa integraatiota ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimalla ja tunnistamalla syitä erojen taustalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan niihin ja sitä kautta vähentämään eroja ja kehittämään mielenterveyspalveluja yhä tasa-arvoisemmiksi.

Heikki Laurikainen LL, Turun yliopisto

Immunologiset ja metaboliset mekanismit varhaisessa psykoosissa (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Ryhtymiseni psykoositutkimiseen on lähtöisin potilaskohtaamisista, joiden myötä heräsi motivaatio olla mukana kehittämässä alaa. Turun yliopiston vakavien mielenterveyshäiriöiden tutkimusohjelma antoi puitteet tämän motivaation kanavoimiseksi.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin ensipsykooseihin liittyviä metabolisia tai immunologisia häiriöitä käyttämällä positroniemissiotomografiaa, magneettikuvantamista, laboratoriomenetelmiä ja perinteistä psykiatrista fenotyyppausta. Tutkimusaineistoni koostuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian yksiköistä rekrytoiduista ensipsykoosipotilaista ja terveistä verrokkihenkilöistä. Tarkoituksena on selvittää tarkemmin psykooseihin liitettyjen immunologisten ja metabolisten häiriöiden mahdollisia mekanismeja.

 1. Miksi aiheeseen liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Näkemykseni on, että psykiatristen ilmiöiden etiologian selvittäminen on tärkeää psykiatrisen hoidon kehittämisen näkökulmasta, mutta myös humanistisista syistä. Psykoosien ymmärtäminen vaatii mielestäni laaja-alaista ja poikkitieteellistä tietopohjaa, jota toivon työni laajentavan yhdestä näkökulmasta.

Daniel Seppälä LK, LuK, Oulun yliopisto

Masennuksen, temperamentin ja elämäntapahtumien vaikutus keski-iän alkoholin kulutukseen Pohjois-Suomen kohortissa 1966 (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Olen aina ollut kiinnostunut terveyden edistämisestä. Työskentelin alun perin tutkijana biotieteiden puolella ja aiheenani oli alkoholin neurobiologiset vaikutukset, joita tarkastelin mm. koe-eläinmallien kautta. Pyrkimyksenäni oli solu- ja kudostason ilmiöiden ymmärtämisen kautta edistää alkoholiongelmista kärsivien terveydenhuoltoa. Lopulta kiinnostukseni ihmisten psyykeeseen sai minut vaihtamaan lääketieteen puolelle ja sitä kautta tutkimus jatkui psykiatrian alalla.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin aikuisuudessa tapahtuvaa alkoholin kulutusta yleisväestötasolla Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistoa käyttäen. Tavoitteenani on selvittää, mitkä tekijät ennustavat keski-iässä tapahtuvaa alkoholin käytön lisääntymistä, ja tätä kautta tunnistaa alkoholinkulutuksen riskiryhmät. Monien tekijöiden vaikutusta juomiskäyttäytymiseen on tutkittu runsaasti nuoruudessa, mutta vähemmän myöhemmässä aikuisuudessa. Erityisesti negatiivisten elämäntapahtumien, masennuksen ja erilaisten persoonallisuuspiirteiden vaikutus ovat kiinnostuksen kohteinani ja Kohortti 1966 -aineisto tarjoaa mahdollisuuden tutkia näitä osatekijöitä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Alkoholin ongelmakäyttö on Suomessa kansallinen ongelma, ja uusien ennaltaehkäisevien menetelmien ja yksilöityjen hoitomuotojen tarve on suuri. Temperamenttiprofiilin, masennusoireiden ja sosiodemografisen aseman arvioiminen voisi olla hyödyllistä riskiryhmään kuuluvien tunnistamisessa. Alkoholin kulutukseen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen keski-ikäisten keskuudessa on erityisen tärkeää, sillä vanhemman iän ongelmajuominen kehittyy tyypillisesti pitkän ajan kuluessa huomaamattomana. Lisäksi alkoholikäyttäytyminen on usein kulttuurisidonnaista, minkä vuoksi suomalaisesta aineistosta saadut tulokset muodostuvat erityisen tärkeiksi suunniteltaessa Suomessa tapahtuvaa päihdehoitoa.

Vuoden 2018 apurahojen saajat

Tino Karolaakso PsM, Tampere.

Hoidon järjestämisen ratkaisut – alueelliset erot mielenterveyseläköitymisessä ja -hoidon kohdentumisessa Suomessa (väitöskirjatyö).

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Olen työskennellyt kliinisenä psykologina erikoissairaanhoidon avopuolen aikuispsykiatriassa ja kyseisen ”ruohonjuuritason” työn kautta kiinnostuin psykiatrisen hoidon järjestämisestä ja sen kehittämisestä paikallisilla ja valtakunnallisella tasolla. Hoidon järjestämisen ratkaisut määrittävät merkittävästi sen, millainen potilaan hoitopolusta muotoutuu ja saako hän oikea-aikaisesti tehokasta ja hänelle sopivaa hoitoa ja palveluita.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin mielenterveyseläköitymisen ja psykiatrisen hoidon järjestämisen mallien yhteyttä eri Suomen sairaanhoitopiireissä. Tavoitteenani on selvittää eri alueiden keskinäistä vaihtelua tunnetuissa syrjäytymiseen ja eläköitymiseen altistavissa riskitekijöissä sekä pyrkiä tunnistamaan hoitojärjestelmän rakenteen vaikutuksia niihin. Väitöskirjatutkimukseni on osa ”RETIRE – Eläköitymisen polut: mielenterveysperusteiseen työkyvyttömyyteen vaikuttavat tekijät rekisteri- ja järjestelmätiedon valossa” -tutkimushanketta, joka kerää kattavat tiedot mielenterveysperusteisesti kuntoutustuelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä henkilöistä sekä hyödyntää aiemman REFINEMENT-hankkeen aineistoa mielenterveyshoidon palvelujärjestelmistä ja niiden resursseista sairaanhoitopiireissä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Vuodesta 2000 eteenpäin Suomessa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden osuus myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä on ollut suurin kaikista sairausryhmistä. Vuonna 2016 kyseinen osuus oli Eläketurvakeskuksen mukaan 42 %. Mielenterveystyön resurssipainotteinen tutkimustieto Suomessa ja maailmalla on yhä kuitenkin suhteellisen vähäistä, jonka vuoksi aiheen tutkimuksella on mahdollisuus merkittävän tieteellisen, yhteiskunnallisen ja ekonomisen lisäarvon tuottamiseen. Osana RETIRE-projektia väitöskirjatyöni tarjoaa myös valtakunnallisella tasolla lisätietoa julkisen terveydenhuollon ja mielenterveystyön poliittisten linjausten tekemiseen.

Marja Koskuvi FM, Kuopio.

Skitsofrenian mallintaminen indusoiduista pluripotenteista kantasoluista johdetuista astrosyyteistä (väitöskirjatyö). 

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Kiinnostuin opiskellessani biotieteitä nk. iPS-solujen (indusoitujen pluripotenttien kantasolujen) käyttömahdollisuuksista; potilaiden ihonäytteiden solut uudelleenohjelmoiminen kantasoluiksi ja erilaistaminen halutuiksi solutyypeiksi tuntui tuovan rajattomat mahdollisuudet tutkia kenen tahansa solujen toimintaa ja potilaiden sairauksien mekanismeja. Opinnäytetyöni tein vielä Alzheimerin tautiin liittyen, mutta väitöskirjani aiheeksi valikoitui skitsofrenia. Skitsofreniasta ei tuolloin ollut vielä paljon iPS-tutkimusta tehty ja sairauden tautimekanismi on vieläkin hämärän peitossa, joten tartuin haasteeseen.  

 1. Tutkimukseni aihe

Kehitän skitsofrenian potilaiden aivojen solumallia skitsofrenian suhteen diskordanttien identtisten kaksosten iPS-soluista johdetuilla astrosyyteillä. Hypoteesimme mukaan hermosolut eivät ole ensisijainen aivojen solutyyppi, jonka toiminta on häiriintynyt, vaan vaste astrosyyttien toimintahäiriölle, joita onkin suurin osa aivojen soluista. Tautimekanismien selvittämisen lisäksi sovellamme tautimalliamme lääkkeiden testaamiseen potilaittemme soluilla.  

 1. Miksi aiheeseen liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

10-15 % skitsofrenian potilaista reagoi huonosti nykyiseen lääkehoitoon. Lisäksi hyödyllisen lääkityksen löytyminen voi kestää jopa 5-10 vuotta. Potilaiden hoidon parantamiseksi meidän tarvitsee tuntea taudin patologia ja kehittää sitä ilmentäviä malleja korvaamaan muutenkin sairautta yksiulotteisesti ilmentäviä eläinmalleja. Solumallien avulla pystytään havainnoimaan solumuutokset ja vasteet lääkeaineille. Tulevaisuudessa kenties potilaiden soluja pystytään testaamaan sadoilla eri lääkeaineyhdisteillä takaamalla potilaille parhain mahdollinen hoito

Teemu Mäntylä PsM, Helsinki.

Todellisuudentajun häiriintyminen, sairaudentunnottomuus ja itsehavainnointi ensipsykoosista kärsivillä potilailla – aivojen toiminnallinen kuvantamistutkimus (väitöskirjatyö).

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Inhimilliset kokemukset ja niiden ilmentyminen aivoissa ovat kiehtoneet minua jo pidemmän aikaa. Psykiatriassa tutkitaan usein psyykkisiä ilmiöitä, jotka joiltain osin poikkeavat enemmistön kokemuksista. Niiden tutkiminen on arvokasta ja keskeistä inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Itselläni on aina ollut lisäksi motiivina pohtia, miten psykiatrisiin häiriöihin liitetyt aivojen toiminnallisten tilojen poikkeavuudet valaisevat uudella tavalla sitä, miten aivot ylipäätään kaikilla ihmisillä toimivat.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin psykoosisairauksiin liitetyn sairaudentunnottomuuden yhteyksiä aivojen toimintaan toiminnallisen magneettikuvauksen (fMRI) ja erilaisten kliinisten sairaudentuntomittareiden avulla ensipsykoosipotilailla. Erityisesti tutkin, miten omaan psykoosiin liitettyjen sairaudentuntoväittämien pohdinta suhteutuu muuhun metakognitiiviseen ja itseen liittyvien väittämien prosessointiin aivoissa.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä? 

Suuren osan psykoosisairauksista kärsivistä ihmisistä arvioidaan olevan jossain vaiheessa sairauttaan sairaudentunnottomia. Sairaudentunto on psykoosisairauksissa merkittävä hoitomyöntyvyyden, sairauden kulun sekä sosiaalisen ja muun toimintakyvyn ennustaja. Sairaudentunto on myös keskeinen psykoottisen kokemuksen määrittäjä: sitä vakavammaksi psykoottinen oire usein arvioidaan mitä vähemmän potilaalla liittyy kyseiseen harhaluuloon tai harha-aistimukseen sairaudentuntoa. Täten sairaudentunnon tutkiminen saattaa paljastaa jotain olennaista psykoosisairauksiin liittyvistä aivojen toiminnallisista muutoksista.

Sanna Pallaskorpi LL, Psykiatrian erikoislääkäri, Helsinki.

Jorvi Bipolar Study: Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ennuste 5-vuotisseurannassa (väitöskirjatyö). 

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Päädyin tutkimuksen pariin, koska halusin laajentaa osaamistani psykiatriassa, ja hyvin vahvasti kliiniseen työhön alun perin orientoituneena ehkä myös haastaa itseni ammatillisesti. Sain aikanaan tehdä syventävät opintoni kiehtovasta psykiatrisesta aiheesta, ja kun myöhemmin tarjoutui mahdollisuus väitöskirjan tekoon hyvässä ohjauksessa ja mielenkiintoisessa tutkimusprojektissa, päätin lähteä mukaan. 

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin kaksisuuntaisen mielialahäiriön pitkäaikaisennustetta kohorttitutkimuksessa (Jorvi Bipolar Study), jossa on seurattu kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa potilasjoukkoa viiden vuoden ajan. Tutkimme mm. sairausjaksoista toipumista, niiden uusiutumista, itsemurhayrityksiä ja näitä ennustavia tekijöitä. Tutkimme myös, miten dominoiva polariteetti vaikuttaa mm. itsemurhayritysten määrään sekä aikaan sairaana seurannassa. Pyrimme myös löytämään kliinisesti relevantteja tapoja luokitella potilaiden huomattavastikin toisistaan eriäviä sairaudenkulkuja, joiden eroja jako tyyppi I ja tyyppi II häiriöön ei välttämättä parhaiten tavoita. 

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on vakava mielenterveyden häiriö, jonka toistuvat sairausjaksot aiheuttavat potilaille ja heidän läheisilleen huomattavaa, usein elämänaikaista haittaa ja kärsimystä. Sairaudella on myös kansanterveydellistä merkitystä mm. siihen liittyvän merkittävän itsemurha- ja työkyvyttömyysriskin vuoksi. Hoidolla voidaan vaikuttaa ennusteeseen ja toivon, että tutkimuksestamme kertyvää tietoa voitaisiin hyödyntää kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivien potilaiden hoidon kehittämisessä.

Essi Rissanen LL, KM, Helsinki.

Koeputkihedelmöityishoidoista syntyneiden lasten psykiatrinen sairastuvuus (väitöskirjatyö).

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Tutkimusaiheeni yhdistää kaksi keskeistä mielenkiinnon kohdettani eli lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja raskausajan. Tein lääketieteen opintoihin kuuluvan syventävän tutkielman koeputkihedelmöityshoidoista, mikä oli onnistunut ja innoittava tutkimuskokemus. Kun sain mahdollisuuden lähteä tekemään väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta aiheesta, joka sopi omiin mielenkiinnon kohteisiini täydellisesti, en miettinyt hetkeäkään. Psykiatrisessa tutkimuksessa minua kiehtoo asioiden, ilmiöiden ja tutkimustulosten humaani luonne sekä yhteys jokapäiväiseen elämään ja arjen perusilmiöihin.  Aikaisemmalta koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja, mikä selittänee osin mielenkiintoa tutkia arkipäiväisiä ja ”kansantajuisia” ilmiöitä sekä lasten ja nuorten terveyttä.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin koeputkihedelmöityshoidoista syntyneiden lasten lapsuuden- ja nuoruudenaikaista psykiatrista sairastavuutta. Vertaan tutkimuksessani koeputkihedelmöityshoidoista ja spontaanialkuisista raskauksista syntyneiden lasten todennäköisyyttä saada psykiatrisia diagnooseja sekä terveyspalveluiden käyttöä psykiatrisiin häiriöihin liittyen. Käytössä on sekä suomalainen aineisto, joka on koottu THL:n rekistereistä, että laajempi pohjoismainen aineisto, jossa Suomen lisäksi ovat mukana Ruotsi, Tanska ja Norja.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Sekä lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon tarve että hedelmöityshoidot ovat viime vuosina lisääntyneet, mikä selittynee osin yhteiskunnallisilla muutoksilla ja niiden vaikutuksilla lasten, nuorten ja nuorten aikuisten elämään. Hedelmöityshoidoista syntyneiden lasten terveyttä on toistaiseksi tutkittu kattavasti vain somaattisen terveyden osalta, ja aikasempaa tutkimustietoa näiden lasten myöhemmästä psykiatrisesta sairastavuudesta on vähän. Tietoa kuitenkin tarvitaan hoidossa olevien parien sekä hedelmöityshoitoja antavien lääkäreiden hoitopäätösten tueksi. Tutkimukseni antaa tärkeää tietoa siitä, mihin resursseja ja psykologista tukea tulisi mahdollisesti suunnata hedelmöityshoidoista syntyneiden lasten ja heidän perheiden kohdalla. 

Vuoden 2017 apurahojen saajat

Kari Aaltonen LL, psykiatrian erikoislääkäri, Helsinki:

Mielialahäiriöt ja itsetuhokäyttäytyminen: riskitekijät ja kliininen epidemiologia (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Psykiatrian alassa kiehtovinta on ilmiöiden moniulotteisuus. Erityisesti tutkimusta aloittaessa kiinnostusta herättivät biologisten, ympäristöön ja kehitykseen liittyvien tekijöiden keskinäinen vuoro- ja muovaava vaikutus. Sittemmin psykiatrinen tutkimus on tarjonnut myös erinomaisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää omaa psykiatrista tietämystä.

      2. Tutkimukseni aihe

Tutkin itsetuhokäyttäytymisen, eli itsemurha-ajattelun, itsemurhayritysten ja -kuolemien, yleisyyttä ja taustatekijöitä masennuksesta tai kaksisuuntaisesta mielialahäiriöistä kärsivillä potilailla.

      3. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Itsemurha on ehkäistävissä. Mielialahäiriöillä on suuri kansanterveydellinen merkitys ja nämä ovat myös yhteydessä itsemurhakuolemiin. Itsemurha on yhä merkittävä kuolinsyy maailmassa; varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten ikäryhmässä jossa itsemurha on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin kuolinsyy, sekä yleisin kehittyneissä maissa. Itsemurhia voidaan ehkäistä sekä tunnistamalla ja ymmärtämällä paremmin näiden taustatekijöitä, että tähän perustuen kehittämällä hoito- ja

Lassi Björnholm FM, lääketiet.kandi, Oulu:

Early predictors of white matter microstructure in the adult brain (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Psykiatristen sairauksien taustat ja loputtoman monimutkaisilta tuntuvien ihmisaivojen tutkiminen sekä uuden tiedon tuottaminen tempaisivat mukaansa gradua tehdessäni. Lääketieteen opintojen myötä sairauksien luonne ja eri tutkimushaarojen pientenkin löydösten tärkeys on ennestään korostunut. Aivokuvantamisen käyttö tutkimuksessa on kiehtovaa koska tuotettu aineisto on tunnettujen virhelähteiden puitteissa objektiivista, vaikkakin vaikeasti tulkittavaa.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin aivojen valkoisen aineen kehittymistä sikiökaudelta nuorelle aikuisiälle kun vaikuttimina ovat sukupuoli, äidin raskauden aikainen tupakointi ja lapsen varhainen motorinen kehitys. Väitöstutkimuksessa pyrin ymmärtämään tekijöiden vaikutuksia sekä syventämään yleisesti käytettyjen magneettikuvantamisen menetelmien tulkintoja löydöksistä. Tulkintojen yleistettävyyteen pyrin käyttämällä useita magneettikuvantamisen menetelmiä, eri analyysitekniikoita sekä laajoja suomalaisia ja ulkomaalaisia kohorttiaineistoja.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Aivojen kehitys sikiökaudelta nuoruuteen käsittää valtavasti muutoksia ja on erityisen herkkä häiriöille, määrittäen näin koko elämää. Erilaisten kehityskulkujen ymmärtämisen tarve korostuu kehitettäessä interventioita äidin raskauden aikaista tupakointia vastaan tai pyrittäessä ehkäisemään sairastuminen sukupuolilla eri tavoin ilmeneviin psykiatrisiin sairauksiin.

Eeva Holmberg PsM, Turku:

Maternal interaction behavior and child´s self-regulation capacity -perinatal and resilience factors (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Tein opiskeluaikanani pro gradu -tutkielman varhaisesta vuorovaikutuksesta ja jo tuolloin heräsi kiinnostus jatkaa vielä myöhemmin tutkimustyötä samasta aiheesta. Valmistumisen jälkeen työskentelin lasten, nuoriso -ja aikuispsykiatrialla, jolloin kiinnostus varhaisten elämänvaiheiden merkityksestä psykopatologian kehittymisessä kasvoi. Tutkimustyö on myös monipuolinen ja mielenkiintoinen työ kliinisen työn rinnalle.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkimukseni aiheena on selvittää, miten äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus vaikuttaa raskaudenaikaisen stressialtistuksen ja lapsen itsesäätelykyvyn yhteyteen. Tutkimus osa FinnBrain -raskauskohorttitutkimusta, jossa pitkittäistutkimusasetelmassa kerätään laajaa ja monitekijäistä tutkimusaineistoa raskaudenaikaisen stressin ja lapsen kehityksen välisistä yhteyksistä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimuksessa yhdistetään  vuorovaikutus- ja mentalisaatiomittareita moderniin neurofysiologiseen tutkimuskenttään, jolloin saadaan aivan uudenlaista tietoa varhaisista vuorovaikutussuhteista. Tutkimusasetelmalla on mahdollista saada laajempaa ymmärrystä varhaislapsuuden psykopatologian kehittymisen mekanismeista, jolloin voidaan suunnitella uusia menetelmiä lasten psykiatristen häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

 

Sanna Huhtaniska LL, Oulu:

Psykoosilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien yhteys aivojen rakenteellisiin muutoksiin skitsofreniassa (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Aivojen rakenteen ja toiminnan merkitys psykiatristen sairauksien osalta on kiehtova ja vielä kovin vähän ymmärretty aihe, ja tutkimuksessa riittää haasteita. Myös tutkimusryhmän aktiivisuus ja kansainvälisyys vetivät puoleensa.

 1. Tutkimukseni aihe

Aiheenani on psykoosilääkkeiden ja bentsodiatsepiinien yhteys aivojen rakenteellisiin muutoksiin skitsofreniassa. Tavoitteenani on selvittää, liittyvätkö elinaikainen ja 9 vuoden seurannanaikainen psykoosilääkitys ja bentsodiatsepiinien käyttö aivojen rakenteellisiin muutoksiin skitsofreniassa ja onko yhteys erilainen mielialapsykooseja sairastavilla. Tutkimukseni aineistona on Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Lääkkeiden pitkäaikaisvaikutusten selvittäminen on tärkeää, sillä psykoosilääkitystä käytetään yleensä useita vuosia, jopa elinikäisesti ja bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on myös yleistä etenkin skitsofreniaa sairastavilla. Aineistoni naturalistinen asetelma sopii erittäin hyvin lääkkeiden pitkäaikais- ja haittavaikutusten tutkimiseen ja väestöpohjaisen tutkimusasetelman tuloksia voidaan yleistää laajemmin kuin kliinisistä aineistoista saatuja tutkimustuloksia.

Emma Komulainen LL, Helsinki:

Early effects of antidepressants on emotional processing (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta, koska halusin syventää ymmärrystäni psykiatrisista sairauksista sekä mielen ja aivojen toiminnasta. Tutkimus tarjosi myös vastapainoa ja vaihtelua kliiniselle työlle. Sain mahdollisuuden työskennellä mielestäni erittäin kiinnostavassa tutkimusprojektissa. 

 1.  Tutkimukseni aihe

Tutkin masennuslääkkeiden vaikutusta tunteiden prosessointiin toiminnallisen magneettikuvauksen sekä erilaisten behavioraalisten mittareiden avulla. Masennuslääkkeet voivat muuttaa tunnepitoisen tiedon käsittelyä aivoissa jo tuntien tai päivien kuluessa, korjaten masennukseen liittyvää negatiivista vääristymää tiedon käsittelyssä. Nämä varhaiset muutokset saattavat olla merkittävässä roolissa masennuslääkkeiden toiminnan ja tehon kannalta.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Masennuslääkkeiden vaikutusmekanismeja tunnetaan yhä heikosti. Niiden parempi tunteminen on tärkeää uusien lääke- ja muiden hoitojen kehittämisen kannalta. Masennus on yleinen ja uusiutuva psykiatrinen sairaus ja tarve nykyistä tehokkaammille hoitointerventioille on suuri. Masennuslääkkeiden aikaansaamien varhaisten muutosten selvittäminen voi myös auttaa löytämään hoitotehoa ennustavia markkereita. 

 

Maria Sumia LL, lastentautien erikoislääkäri, Tampere:

Gender dysphoria on adolescence (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Kliinisessä työssäni nuorisopsykiatrialla törmäsin jatkuvasti transsukupuolisuutta koskeviin kysymyksiin ja halusin saada lisää tietoa ja ymmärrystä aiheesta.

 1. Tutkimukseni aihe

Sukupuolidysforia nuoruusiässä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Aiheesta on vain vähän tutkimustietoa, ja suomalaisesta tutkimusta ei juurikaan ole tehty. Lähetteitä sukupuolen uudelleen määrittelyn edellytysten arvioinnin psykiatrisiin tutkimuksiin tehdään nykyään enemmän kuin aikaisemmin, ja jo pelkästään palvelujen kehittämisen vuoksi on tärkeää saada lisää ymmärrystä aiheesta.

Vuoden 2016 apurahan saajat

Timo Holttinen:

Nuorisopsykiatrisen palvelujärjestelmän kehittyminen Suomessa ja nuorisopsykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden nuorten elämäntilanne pitkäaikaisseurannassa. 

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Nuorisopsykiatriaan erikoistumiseni aikana usein tuli mietittyä, että miten hoidossani olleilla nuorilla menee sen jälkeen, kun hoito on päättynyt tai nuori on siirtynyt jatkohoitoon aikuispsykiatrian puolelle. Tämä pohdinta lopulta kehittyi laajemmaksi väitöskirjatutkimusaiheeksi. 

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkimuksessani selvitetään rekisteritutkimuksen keinoin, minkälainen on 13-17 vuotiaana psykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden myöhempi elämäntilanne.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Pitkäkestoiset seurantatutkimukset antavat tietoa psyykkisten sairauksien pitkäaikaisennusteesta ja niiden vaikutuksesta myöhempään elämään. Tällöin voidaan mahdollisesti tunnistaa esim. syrjäytymisriskin kannalta merkittävimmät psykiatriset ongelmat ja siten kohdentaa rajallisia hoitoresursseja paremmin.

Mikko Joensuu:

Early predictors of white matter microstructure in the adult brain (väitöskirjatyö)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Psykiatristen sairauksien taustat ja loputtoman monimutkaisilta tuntuvien ihmisaivojen tutkiminen sekä uuden tiedon tuottaminen tempaisivat mukaansa gradua tehdessäni. Lääketieteen opintojen myötä sairauksien luonne ja eri tutkimushaarojen pientenkin löydösten tärkeys on ennestään korostunut. Aivokuvantamisen käyttö tutkimuksessa on kiehtovaa koska tuotettu aineisto on tunnettujen virhelähteiden puitteissa objektiivista, vaikkakin vaikeasti tulkittavaa.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin aivojen valkoisen aineen kehittymistä sikiökaudelta nuorelle aikuisiälle kun vaikuttimina ovat sukupuoli, äidin raskauden aikainen tupakointi ja lapsen varhainen motorinen kehitys. Väitöstutkimuksessa pyrin ymmärtämään tekijöiden vaikutuksia sekä syventämään yleisesti käytettyjen magneettikuvantamisen menetelmien tulkintoja löydöksistä. Tulkintojen yleistettävyyteen pyrin käyttämällä useita magneettikuvantamisen menetelmiä, eri analyysitekniikoita sekä laajoja suomalaisia ja ulkomaalaisia kohorttiaineistoja.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Aivojen kehitys sikiökaudelta nuoruuteen käsittää valtavasti muutoksia ja on erityisen herkkä häiriöille, määrittäen näin koko elämää. Erilaisten kehityskulkujen ymmärtämisen tarve korostuu kehitettäessä interventioita äidin raskauden aikaista tupakointia vastaan tai pyrittäessä ehkäisemään sairastuminen sukupuolilla eri tavoin ilmeneviin psykiatrisiin sairauksiin.

Jenni Kuosa:

PSYKHE-hanke (Psykoterapeuttien koulutus ja kehittyminen Helsingin yliopistossa)

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Tutkimuksen tekeminen on aina kiinnostanut minua, samoin psykoterapiat. Psykiatrian erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen kaipasin vastapainoa kliiniselle työlle ja toisaalta tutkimustyölle vapautui aikaa. Tämän tutkimushankkeen kautta minulle tarjoutui mahdollisuus työskennellä itseäni kiinnostavan aiheen parissa, erittäin osaavien ja innostavien henkilöiden ohjauksessa.

 1. Tutkimukseni aihe

PSYKHE (Psykoterapeuttien koulutus ja kehittyminen Helsingin yliopistossa)-hankkeessa tutkitaan pitkittäisasetelmassa sitä, miten ammatillinen kehittyminen psykoterapeutiksi tapahtuu ja mitkä tekijät psykoterapiakoulutuksessa tukevat tai estävät tätä kehitystä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimus on osa kansainvälistä monikeskustutkimusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa eri maiden psykoterapiakoulutusohjelmien keskinäinen vertailu – huomioiden kansainvälisestikin vähäinen psykoterapeuttien ammatillista kasvua koskeva tieto. Edistäessään tietoa psykoterapian tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä tutkimuksesta saatava tieto parantaa mielenterveyshäiriöistä kärsivien potilaiden hoitoa ja edesauttaa psykoterapiakoulutusten kehittämistä.

 

Johannes Pulkkinen:

Väitöskirjassa on tarkoitus selvittää psykoosille altistavien riskitekijöiden yhteyttä aivotoimintaan ja kognitioon.

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Psykoosisairaudet ja niihin liittyvät aivotoiminnan muutokset ovat aina kiinnostaneet minua. Lisäksi tutkimusprojektiin liittyvä monipuolisuus, moniammatillisuus ja kansainvälinen yhteistyö kiinnostavat. Oulussa on psykoositutkimuksella myös pitkät perinteet.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin erilaisten psykoosille altistavien riskitekijöiden yhteyttä aivotoiminnan muutoksiin suurissa väestöaineistoissa, joita ovat Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortin lisäksi IMAGEN (Iso- Britannia, Ranska, Saksa, Irlanti) ja SYS (Kanada). Aivotoiminnan tutkimiseen käytetään toiminnallista magneettikuvausta.

3. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Psykoosialttiuteen liittyvistä aivotoiminnan muutoksista tiedetään edelleen valitettavan vähän. Psykoosille altistavien riskitekijöiden tutkiminen on merkittävää, sillä tunnistamalla ajoissa ne henkilö, jotka ovat suurimmassa vaarassa sairastua psykoosiin, voitaisiin ennaltaehkäisevä toiminta kohdistaa tarkemmin kuin nykyään. 

Elina Sormunen:

 1. Miksi ryhdyin tekemäänpsykatristatutkimusta?

Mielestäni psykiatria on tutkimusalana erityisen mielenkiintoinen. Tutkimuksen kehittyessä aivojen toimintaa ymmärretään koko ajan paremmin ja samalla tieto psykiatristen sairauksien etiologiasta ja hoidosta lisääntyy. Tästä huolimatta psykiatria tuntuu alalta, josta ymmärretään vasta murto-osa, näin myös psykoosien osalta. Uskon, että lähitulevaisuudessa tullaan näkemään vielä monia mullistavia tutkimustuloksia psykiatrian alalla.

 1. Tutkimukseni aihe

Tutkin lapsuus- ja nuoruusiän liikunnan vaikutusta riskiin sairastua skitsofreniaan ja muihin non-affektiivisiin psykooseihin. Lisäksi tarkoituksenani on selvittää, ovatko skitsofreniaa sairastavilla potilailla sairastumisen jälkeen havaittavat metabolisen profiilin muutokset nähtävissä jo lapsuus- ja nuoruusiässä ja pystytäänkö sen perusteella ennustamaan riskiä somaattisille sairauksille. Aineistonani on suomalainen Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) –kohorttitutkimus.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Skitsofreniaa sairastavilla somaattinen sairastavuus on muuta väestöä yleisempää ja myös kuolleisuus somaattisiin sairauksiin on korkea. Myös fyysisen aktiivisuuden on todettu olevan skitsofreniaa sairastavilla muuta väestöä vähäisempää ja liikuntainterventiot osana skitsofrenian hoitoa ovat viime aikoina olleet aktiivisen tutkimuksen kohteena. Tutkimus tuo uutta tietoa skitsofrenian ja muiden non-affektiivisten psykoosien etiologiasta ja somaattisesta sairastavuudesta, mikä voi tulevaisuudessa johtaa hoitojen kehittymiseen sekä edistymiseen näiden sairauksien ennaltaehkäisyssä.

 

Reetta-Liina Säilä:

Aivojen morfologia, konnektiivisuus ja lipidomiikka ensipsykoosi- ja psykoosiriskipotilailla.  

Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Olen kokenut  ihmismielen ja psykiatriset sairaudet kiinnostavina jo pitkään, minkä vuoksi päädyinkin aloittamaan opinnot Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009. Opiskeluaikana hakeuduin PET-keskukseen professori Jarmo Hietalan neuropsykiatriseen kuvantamisryhmään, jossa kiinnostavat tutkimusmenetelmät, mielenkiintoinen tutkimusaihe ja hyvät ohjaajat motivoivat jatkamaan väitöskirjatutkimuksen tekoon.

Psykiatrisen tutkimuksen tekeminen kliinisen työn ja erikoistumisen rinnalla tuo myös mielekästä vaihtelua ja mielenkiintoa potilastyöhön.

Tutkimukseni aihe

Väitöskirjani aihe on ‘Aivojen morfologia, konnektiivisuus ja lipidomiset muutokset ensipsykoosi- ja psykoosiriskipotilailla ­– magneettikuvantamistutkimus’.

Tutkimus selvittää magneettikuvantamista käyttäen, kuinka aivojen rakenne ja toiminta yhdistettynä lipidiaineenvaihdunnan biomarkkeripitoisuuksiin ennustaa ensi kertaa psykoosiin sairastuneiden sairauden kulkua ja psykoosiriskissä olevien potilaiden sairauden puhkeamista.

Väitöskirjassani tutkitaan aivojen harmaan aineen paksuutta ja tilavuutta sekä rakenteellista ja toiminnallista konnektiivisuutta magneettikuvantamisen avulla. Kaikilta tutkittavilta otetaan lisäksi laboratoriokokeita veren rasva-arvojen ja metaboliikan selvittämiseksi sekä kerätään kognitiivisia parametreja.

Tutkimuksessa selvitetään, ennustaako ohuempi harmaa-aine etuaivolohkossa tutkimushetkellä heikompaa toimintakykyä ja vaikeampia kognitiivisia oireita vuoden seurannassa. Lisäksi tutkitaan, ennustavatko psykoosiriskipotilaiden ja psykoosipotilaiden valkean aineen konnektiivisuusmuutokset heikompaa toimintakykyä, psykoosiroireiden kehitystä ja vaikeampia kognitiivisia oireita vuoden seurannassa. Tutkimme myös, ovatko lipidiaineenvaihdunnan biomarkkeripitoisuudet yhteydessä psykoosioireisiin, kognitiivisiin oireisiin tai todettuihin aivomuutoksiin, ja ennustavatko todetut aivomuutokset seurannassa psykoosin puhkeamista psykoosiriskipotilailla.

Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Psykoosirsairauksiin ja psykoosiriskiin liittyvällä tutkimuksella on merkitystä, sillä prodromaalipotilaiden aivomuutoksia, yhdistettynä esimerkiksi metabolisiin ja kognitiivisiin muutoksiin, on tutkittu tähän mennessä suhteellisen vähän esimerkiksi skitsofreniapotilaista tehtyihin aivotutkimuksiin verrattuna.

Myös psykoosiin sairastumiseen liittyviä varhaisia lipidiaineenvaihdunnan häiriöitä on tutkittu melko vähän. Tiedetään, että valkean aineen myeliini koostuu enimmäkseen lipideistä. Skitsofreniaan ja muihin psykooseihin liittyy valkean aineen rakenteellisia muutoksia, mutta myeliinin lipidikoostumuksen muutoksia on toistaiseksi tutkittu vähän. Lisäksi tiedetään, että psykoosilääkkeet vaikuttavat voimakkaasti lipidiaineenvaihduntaa säätelevien geenien ilmentymiseen ja entsyymien toimintaan. Tiedossa ei kuitenkaan ole, ovatko vaikutukset pelkästään lääkityksen haittavaikutuksia vai välittyykö antipsykoottinen vaikutus osittain lipidiaineenvaihdunnan muutosten kautta. Myöskään korrelaatioita valkean aineen rakennemuutosten ja seerumin lipidimuutosten välillä ei ole tutkittu.

Tällä tutkimuksella tähdätään psykoosien varhaistunnistamisen parantamiseen ja mahdollisten uusien kliinisten tutkimusinstrumenttien kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voitaisiin ennustaa psykoosiriskipotilaiden psykoosiin sairastumista sekä jo sairastuneiden toimintakyvyn, oirekuvan ja kongition muutoksia. Kuvantamistutkimukset tuottavat samalla uutta tietoa psykoosin ja psykoosiriskin etiologiasta.

Vuoden 2015 apurahan saajat

Emmi Keskinen (lääketieteen lisensiaatti, tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto)

The interaction between parental psychosis, risk factors and protective factors in schizophrenia – The Northern Finland 1966 Birth Cohort

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta silkasta mielenkiinnosta alaa kohtaan. Skitsofrenia oli minulle jäänyt hieman mystiseksi sairaudeksi ja halusin perehtyä siihen tarkemmin. Lisäksi psykiatrisen tutkimuksen tekoon Oulussa tarjoutui erittäin hyvät mahdollisuudet jo perusopintovaiheessa.

 1. Tutkimukseni aihe?

Tutkin skitsofrenian sukurasituksen ja riskitekijöiden yhdysvaikutusta normaaliväestöön pohjautuvassa Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa ja yritän myös löytää skitsofrenialta suojaavia tekijöitä henkilöillä, jotka ovat korkeassa sairastumisriskissä.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Riskitekijöiden tutkiminen sekä suojaavien tekijöiden etsiminen on merkittävää, sillä tunnistamalla ajoissa riskitekijät ja toisaalta löytämällä suojaavat tekijät, voitaisiin suuressa sairastumisriskissä olevien henkilöiden sairastumistodennäköisyyttä ennustaa ja riskitaakkaa mahdollisesti pienentää puuttumalla riskitekijöihin ja toisaalta vahvistamalla suojaavien tekijöiden vaikutusta.

Ville Kivimäki (tutkijatohtori, Tampereen yliopisto)

”Biologisesti ajatteleva psykiatri tuntee itsensä yksinäiseksi sudeksi”

Konrad von Bagh (1908-1982) ja suomalaisen psykiatrian historia

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta ja tieteellistä biografiaa?

Psykiatri Konrad von Bagh nousi vahvasti esiin väitöskirjassani, joka tarkasteli suomalaissotilaiden traumaattisia kokemuksia ja niiden psykiatrista käsittelyä toisen maailmansodan aikana. von Baghin voi sanoa edustaneen suomalaispsykiatrien jyrkintä linjaa, ja syyt tähän jyrkkyyteen jäivät kiinnostamaan. Samalla lähempi tutustuminen von Baghin muuhun elämään ja toimintaa toi esiin myös varsin toisenlaisen henkilön. Tämä ristiriitaisuus kiehtoi sitä enemmän.

 1. Teoksen aihe?

Tutkimme Katariina Parhin kanssa hankkeessamme Konrad von Baghin (1908-1982) elämää ja työskentelyä osana suomalaisen psykiatrian historiaa. Erityisesti Oulun piirimielisairaalan pitkäaikaisena ylilääkärinä von Bagh vaikutti aikana, jolloin suomalainen psykiatria eli suurten laitosmielisairaaloiden kulta-aikaa. Näin hänen kauttaan on mahdollista tarkastella niitä toiminta- ja ajatusmalleja, jotka vaikuttivat tuhansien suomalaisten elämään joko suoraan tai välillisesti.

 1. Miksi työn alla olevalla biografialla on merkitystä?

Uskomme tutkimuksellamme olevan merkitystä sen ymmärtämiseksi, kuinka eri tavoin eri aikoina psykiatrisia sairauksia on tarkasteltu ja hoidettu – ja kuinka toisaalta voi löytyä yllättävääkin historiallista jatkuvuutta. Tarkoitus ei ole jälkikäteisesti moralisoida tai mustamaalata, vaan selittää nykyisin vieraalta vaikuttavia ajatuksia ja hoitomuotoja osana omaa aikaansa. Esiin nousee useita psykiatrian ja lääketieteen etiikkaan liittyviä kysymyksiä, joiden pohdinta voi olla hyödyllistä nykypäivänkin psykiatrisen hoidon ja ammatti-identiteetin kannalta.

Paula Mustonen (erikoistuva lääkäri, tohtoriopiskelija, Turun Yliopisto)

Prenatal stress and child pschosocial development – Hair cortisol as a biomarker for early life stress exposure

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Lähdin tekemään väitöskirjatutkimusta lastenpsykiatrialle ensisijaisesti huippuinspiroivan ohjaajan ja yhtä puoleensavetävän aiheen vuoksi – yllättäen päätöstä tehdessäni itsenikin.

 1. Tutkimukseni aihe?

Tutkimukseni on osa FinnBrain-syntymäkohorttitutkimusta ja sen aiheena on raskaudenaikaisen stressin vaikutukset lapsen kehitykseen. Tavoitteena on myös löytää, mitkä lääketieteellisten laboratoriomittausten arvot kertovat raskaudenaikaisesta ja varhaislapsuuden stressistä.  Avainasemassa tutkimuksessani ovat hiuskortisolimääritykset.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Toiveena on, että tulevaisuudessa hiuskortisolimääritykset voisivat auttaa raskaudenaikaisen stressin tunnistamisessa ja hoito- ja tukitoimenpiteiden kohdistamisessa riskiraskauksiin ja siten auttaa ennaltaehkäisemään haitallisia kehityssuuntia lapsen emotionaalisessa ja älyllisessä kehityksessä.

Katariina Parhi (filosofian maisteri, tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto)

”Biologisesti ajatteleva psykiatri tuntee itsensä yksinäiseksi sudeksi”

Konrad von Bagh (1908-1982) ja suomalaisen psykiatrian historia

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta ja tieteellistä biografiaa? 

Teen väitöskirjaa psykopatian historiasta Suomessa ja tutustuin Oulun piirimielisairaalan arkistoaineistoja läpikäydessäni ylilääkäri Konrad von Baghin vivahteikkaalla kielellä kirjoitettuihin lääkärinlausuntoihin. Puolen Suomen mielenterveydestä vastannut von Bagh oli paikallisille merkittävä avunantaja ja legenda jo eläessään. Idea yhdessä kirjoitetusta biografiasta tuli Ville Kivimäeltä, jonka kanssa vertailimme saamiamme hyvin erilaisia vaikutelmia von Baghista sotapsykiatrina ja myöhemmin ylilääkärinä.

 1. Teoksen aihe?

Tutkimme Ville Kivimäen kanssa hankkeessamme Konrad von Baghin (1908-1982) elämää ja työskentelyä osana suomalaisen psykiatrian historiaa. Erityisesti Oulun piirimielisairaalan pitkäaikaisena ylilääkärinä von Bagh vaikutti aikana, jolloin suomalainen psykiatria eli suurten laitosmielisairaaloiden kulta-aikaa. Näin hänen kauttaan on mahdollista tarkastella niitä toiminta- ja ajatusmalleja, jotka vaikuttivat tuhansien suomalaisten elämään joko suoraan tai välillisesti.

 1. Miksi työn alla olevalla biografialla on merkitystä?

Ylilääkäri von Bagh ehti toimia ylilääkärinä 25 vuotta ja hänen aikanaan suomalainen psykiatria koki valtavia muutoksia. Psykiatria ylsi tiettömien taipaleiden päähän korpiseutujen asukkaihin saakka. Hoitomuodot kehittyivät ja psykiatristen suuntausten välillä koettiin suuria ristiriitoja – usein von Bagh koki myöhempinä aikoinaan olevansa biologisesti suuntautuneena psykiatrina yksinäinen susi. Tavoitteenamme on pyrkiä luomaan yhden merkittävän psykiatrin kautta laajempi näkemys psykiatrian kehittymisestä Suomessa ja sen juurtumisesta osaksi yhteiskuntaa. von Baghin alallaan kokemat valtavat haasteet tuovat paitsi näkökulmia myös ymmärrystä 1900-luvun toimintamuotoja kohtaan. 

Olena Ventskovska (tohtoriopiskelija, Helsingin Yliopisto)

Common physiological mechanisms of depression and sleep disorders: age-related aspects.

”I am initially from Ukraine and I have been working in Finland already  2,5 years. I was doing my PhD in Ukraine in the field of  neurophysiology of sleep. And at the one of the international  conferences I met my future supervisor from Helsinki. Later we applied  to CIMO together with research plan concerning interconnection between  Sleep and Depression. Since that time I am working in the University  of Helsinki and doing research in Neuroscience and Psychiatry.”

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

I have started the psychiatric research because I am interested in mechanisms that are involved in the development of different mental disorders. Because discovering and understanding of the mechanisms by which psychiatric disorders develop can help us in the future to improve the strategies for treatment of these disorders.

 1. Tutkimukseni aihe?

Particularly I am interested in mechanisms of depression development and its interconnection with sleep problems. The link between depression and sleep disturbances is bidirectional. Adequate sleep is considered essential for health and wellbeing and insufficient sleep leads to vulnerability to stress, mood disorders, anxiety and many other physiological disorders. As well as sleep problems increase the risk for mood disorders development.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Despite the fact that sleep plays crucial role in the brain development during early childhood, the mechanisms of sleep regulation and the interaction between sleep and mood problems in children are still unstudied. Our aim is to clarify the role of environmental and genetic factors during early childhood that can affect development of sleep problems and predispose to mood disorders future in life.

Kaisa Luoto (erikoustuva lääkäri, tohtoriopiskelija)

Kaksoisdiagnoosipotilaat psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Kaipasin vastapainoa kliiniselle potilastyölle. Tarjolla oli tutkimusaihe, joka liittyi sen hetkiseen työhöni ja kiinnosti muutenkin. Tutkimus on osa kehittämishanketta Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä ja Seinäjoen keskussairaalassa. Olen työskennellyt siellä psykiatrialla jo kandina, ja koin innostavana osallistua juuri tähän tutkimusprojektiin.

 1. Tutkimukseni aihe?

 Tutkin samanaikaisesta päihde- ja mielenterveyshäiriöstä kärsivien
potilaiden hoitoa ja hoidon tuloksia psykiatrisen erikoissairaanhoidon
näkökulmasta. Tutkimuksessamme testataan yhtä mahdollista hoitomallia
depressiosta ja päihdeongelmasta kärsivien potilaiden hoidossa.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

 Kliinisessä työssa tapaa paljon potilaita, jotka kärsivät sekä
päihdeongelmasta että mielenterveyden häiriöstä, ja heidän
hoitoonsa liittyy erityisiä haasteita. Päihdeongelmista riippumatta
ihmisten pitäisi saada asianmukaista hoitoa psykiatrisiin sairauksiinsa.

Joni Liskola (lääketieteen lisensiaatti, tohtoriopiskelija)

Nuorten päihde- ja mielenterveyshäiriöiden ennustettavuudesta ja esiintyvyydestä

 1. Miksi ryhdyin tekemään psykiatrista tutkimusta?

Ryhdyin tekemään tutkimusta, kun minulle tarjottiin mahdollisuutta työskennellä aiheen piirissä jonka koen itselleni mielenkiintoiseksi. Koin innostavana myös sen, että pääsin mukaan kannustavaan ryhmään jossa koen saavani hyvää ohjausta.

 1. Tutkimukseni aihe?

Tutkin nuorten päihde- ja mielenterveysongelmia. Pyrimme hahmottamaan kuinka alkoholiongelmien diagnostiikkaa voitaisiin tarkentaa, sekä mikä tämän merkitys on päihde- ja mielenterveysongelmien kehittymisessä. Lisäksi pyrimme kartoittamaan yleisesti eri päihde- ja mielenterveysongelmien esiintyvyyttä nuorilla, sekä eri tekijöitä jotka vaikuttavat näiden syntyyn.

 1. Miksi aiheeseeni liittyvällä tutkimuksella on merkitystä?

Tutkimuksemme avulla pystytään mahdollisesti paremmin hahmottamaan milloin nuorten alkoholinkäyttö on ongelmallista ja millaisia seurauksia tällä voi olla. Yleisesti koko tutkimuksesta tulevaa tietoa voitaisiin toivottavasti käyttää ennaltaehkäisevässä työssä mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

.

Vuoden 2014 apurahan saajat

Yasmina Dadi: Syömishäiriöiden perheittäiset riskitekijät, taudinkulku ja ennuste nuorilla

Reetta Isohookana: Haitallisten lapsuuden ajan tapahtumien yhteys nuorten itsetuhoisuuteen, epäsuotuisaan painonhallintakäyttäytymiseen, varhaiseen eläköitymiseen ja rikollisuuteen

Tarja Nordström: Predisposing factors and consequences of the disruptive behavioral disorders and ADHD – A longitudinal study in the northern Finland birth cohort 1986

Vesa Paavonen: Temperamenttiprofiilien yhteys hoitovasteeseen vakavaa masennusta sairastavilla ja kaksoisdiagnoosipotilailla

Ina Rissanen: Psyykenlääkkeet ja itsetuhoisuus

Suvi Saikkonen: Psyykkinen kuormittuneisuus nuorilla aikuisilla

Tiina Taka-Eilola: Raskauden aikana masentuneen äidin lapsen skitsofrenia

Vuoden 2013 apurahan saajat

Erkki Heinonen: Therapists’ professional and personal characteristics as predictors of working alliance and outcome in psychotherapy

Virve Kekkonen: Nuorten alkoholin käytön vaikutukset psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, runsaan alkoholin käytön aiheuttamat neurologiset ja kognitiiviset muutokset, nuorten terveyspalveluiden käyttö sekä nuorten osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen

Petri Kivimäki: Nuoren terveys ja alkoholi. Onko nuoren alkoholinkäytöllä yhteyttä neuroanatomisiin, neurofysiologisiin, fysiologisiin tai psyykkisiin muutoksiin?

Virpi Leppänen: Randomoitu hoitomallitutkimus epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsiville potilaille. Voidaanko tehokkaat psykoterapiat integroida julkisen sektorin mielenterveyspalveluihin?

Kirsi Riihimäki: Vantaan terveyskeskuksen masennustutkimus

Vuoden 2012 apurahan saajat

Anna Urrila: Nuorten uni ja depressio

Pauliina Juola: Skitsofrenian ennuste ja ennustetekijät Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa

Virpi Taxell: Offspring of mothers with psychosis: Development factors and risk for mental disorders

Sari Lukkari: Obstetriset komplikaatiot ja niiden yhteys mielenterveyshäiriöihin nuorena

Anniina Lahti: Epidemiologinen tutkimus alaikäisten itsemurhista Suomessa

Vuoden 2011 apurahan saajat

Virpi Laukkanen: Riippuvuuteen ja alkoholinkäyttöön vaikuttavien välittäjäainejärjestelmien toiminta ja erot tyypin I ja II alkoholisteilla

Niina Markkula:The burden of depsessive, anxiety ja alcohol use disorders in Finland

Emmi Keskinen: Sukurasitus ja sen yhteys muihin psykoosien riskitekijöihin pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa

Saana Eskelinen: MESTA – mielenterveyskuntoutujien elinolot ja somaattinen terveys avoihoidossa -tutkimus

Ina Rissanen: Psyykelääkkeet ja itsetuhoisuus Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa

Monika Meimer: Epävakaa persoonallisuushäiriö ja aivojen valkean aineen radat – MRI-tutkimus

Antti-Jussi Ämmälä: Kiintymyyssuhteen genetiikka

Maarit Laaksonen: Potilaiden soveltuvuus lyhyeen ja pitkään terapiaan

Sini Koskinen: Kaksotutkimus nuoruuden alkoholinkäytön pitkittäisvaikutuksista aivotoimintaan

Vuoden 2010 apurahan saajat

Antti Alaräisänen: Pathways leading to suicide with special reference to schizophrenia. The Northern Finland Birth Cohort Study

Maijastiina Hietamäki: Aivojen aktivaatio motorisessa konversiohäiriössä vasteena tunnestimuluksiin – fMRI-tutkimus

Olavi Lindfors: Personality functioning and psychotherapy outcome

Krista Partti: Keuhkofunktio, hengityselinsairaudet ja -oireet sekä tupakointi psykoosia sairastavilla henkilöillä

Suvi Reiman: Työttömyys, psyykkinen hyvinvointi ja psykiatriset sairaudet

Liisa Tomppo: DISC1-aineenvaihduntareitti skitsofrenian geneettisenä taustatekijänä

Lauri Tuominen: Serotoniini- ja opiaattijärjestelmien toiminta PET-kuvantamisella todettuna selittää ihmisten välisiä temperamenttieroja

Tessa Sipilä: Ahdituneisuushäiriön geenmitaustan tutkiminen

Vuoden 2009 apurahan saajat

Laura Hiltunen: Sää- ja sosiodemograafisten tekijöiden yhteys itsetuhoisuuteen Suomessa 1969-2005

Elina Sihvola: Nuorten depressio ja päihteidenkäyttö suomalaisessa kaksosaineistossa

Asko Wegelius: Fetal Growth Retardation and Schitzophrenia

Petri Arvilommi: Väitöskirjan loppuun saattaminen

Irina Holma:Vantaa depressioprojekti, viisivuotisseuranta

Anu-Helmi Luukkonen: Kiusauskäyttäytymisen yhteys nuorten mielenterveyteen ja myöhempään rikollisuuteen

Vuoden 2008 apurahan saajat

Jonas Donner: Ahdistuneisuushäiriöiden genetiikka ja neurobiologia

Essi Ilomäki: Tyttöjen käytöshäiriöiden riskitekijät, luokittelu komorbidit häiriöt ja hoito

Soili Lehto: Epätyypillisen masennustilan biologisia löydöksiä. Väitöstyö

Marko Manninen: Vakavien psykiatristen sairauksien ja asosiaalisen kehityksen ennaltaehkäisy koulunuorten keskuudessa. Väitöstyö

Raimo Palmu

Matti Penttilä: Hoitamattoman psykoosin kesto ja sen yhteys skitsofreniaan Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa

Tanja Svirskis: European prediction of psychosis study EPOS tulosten raportointi

Juho Wedenoja: Autismin ja skitsofrenian geenitausta. Väitöstyö

Vuoden 2007 apurahan saajat

Hirvonen Jussi: Persoonallisuuden kehityksen neuropsykologiset ja psykologiset tekijät

Jylhä Pekka: Mielialahäiriöt ja persoonallisuudenpiirteet

Kantojärvi Liisa:Persoonallisuushäiriöiden esiintyvyys ja niiden yhteys sosiodemografisiin jo lapseuden tekijöihin

Mölsä Mulki: Mental health among Somali immigrants in Finland

Roisko Riikka Johanna: Adoptiovanhempien poikkeavan kommunikaation merkitys adoptiolasten ajattelun ja mielenterveyden häiriöiden kehittymisessä

Saarni Suoma: Ylipaino, psykiatriset häiriöt ja psyykkinen hyvinvointi suomalaisessa väestössä

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap